سەنبى, 4 ءساۋىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 500. جازىلعاندار — 35. قايتىس بولعاندار — 4
جاڭالىقتار 2356 0 پىكىر 26 مامىر, 2014 ساعات 10:41

ەاەو اياسىندا ورتاق زەينەتاقى جۇيەسى بولادى

ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق وداق اياسىندا زەينەتاقىمەن قامسىزداندىرۋدىڭ ارنايى تۇجىرىمداماسى جاسالادى. بۇل تۋرالى بۇگىن جۋرناليستەرمەن كەزدەسۋى بارىسىندا ەكونوميكا جانە بيۋدجەتتىك جوسپارلاۋ ۆيتسە-ءمينيسترى حابارلاعان. Baq.kz-ءتىڭ جازۋىنشا اتالعان تۇجىرىمداما بيىل شىلدە ايىنا دەيىن ازىرلەنۋى قاجەت ەكەن.

 تيمۋر جاقسىلىقوۆتىڭ ايتۋىنشا، قۇجات قازاقستان، رەسەي جانە بەلارۋستىڭ زەينەتاقى جۇيەلەرىن ۇيلەستىرۋ ءۇشىن قاجەت. سەبەبى، وداق قۇرىلعاننان كەيىن وعان مۇشە ەلدەر اراسىندا تاۋارلار مەن قىزمەتتەردەن بولەك جۇمىس كۇشىنىڭ ەركىن جىلجۋىنا مۇمكىندىك اشىلادى.  ۆيتسە مينيستر « بiزدiڭ ازاماتتارىمىز ەركiن تۇردە بiر ەلدەن ەكiنشi ەلگە قونىس اۋدارعان كەزدە زەينەتاقى سالىمدارىن جوعالتپايدى. بۇل ماسەلەلەردiڭ بارلىعى ەڭ الدىمەن زەينەتاقىمەن قامسىزداندىرۋ سالاسىنداعى تۇجىرىمدامانى جاساعاننان كەيiن كەلiسiم-شارت ازiرلەۋ ارقىلى شەشiلەدi. ازiرگە مۇنداي قۇجاتتار جوق، دەگەنمەن ول تۋرالى كەلiسiم جاسالدى.» - دەپ مالىمدەگەن.

 

اباي-اقپارات

0 پىكىر