جەكسەنبى, 15 جەلتوقسان 2019
اباي.tv 6648 0 پىكىر 2 قازان, 2014 ساعات 11:46

قر مەن رف-نىڭ جاڭا قارىم-قاتىناسى تۋرالى ساياساتتانۋشى ايدوس سارىمنىڭ پىكىرى

 

(ۆيدەو  "Youtube" ۆيدەو حوستينگتەگى "31 ارنانىڭ" كانالىنان الىندى)

0 پىكىر