سەنبى, 3 جەلتوقسان 2022
بيلىك 3897 0 پىكىر 16 قازان, 2015 ساعات 12:53

وقو اكىمى سوزاقتاعى ماڭىزدى نىسانداردا بولدى

«سوزاق – ۋران ونەركاسiبiندە ايرىقشا ورنى بار اۋدان. مۇندا رەسپۋبليكاداعى ۋران قورىنىڭ 40 پايىزى شوعىرلانعان. ۋاقىت اۋىل شارۋاشىلىعىمەن قوسا ءوندiرiستi دە دامىتۋدى تالاپ ەتiپ وتىر. سوندىقتان يندۋستريالدى ايماق شەڭبەرiندە وندiرiسكە قاجەتتi قۇرال-جابدىقتار شىعارۋدى ەسەلەي ءتۇسۋ قاجەت. بۇل ءوز كەزەگiندە قۇرىلعالى جاتقان ۋران كلاستەرiندە ماڭىزدى ءرول اتقارماق»، - دەپ جازادى "وڭتۇستىك قازاقستان" گازەتى.

مۇنداي ءتۇيiندi وي وبلىس اكiمi بەيبiت اتامقۇلوۆتىڭ سوزاق اۋدانىنا جاساعان جۇمىس ساپارىندا ايتىلدى. ايماقتىڭ بۇگiنگi تىنىس-تiرشiلiگiمەن تانىسۋدى ماقسات ەتكەن ءوڭiر باسشىسى الدىمەن وبلىستىق بيۋدجەت قارجىسىنا سالىنىپ جاتقان اققولتىق اۋىلىنداعى ش.ءۋاليحانوۆ اتىنداعى جالپى ورتا مەكتەبiنiڭ قۇرىلىسىمەن تانىستى. مەكتەپتiڭ iرگەتاسى 1973 جىلى قالانعان. قازiر مۇندا 350 وقۋشى ءۇش اۋىسىمدا بiلiم الىپ جاتىر. وبلىستىق قازىنادان 395 ميلليون تەڭگە قارالىپ، شiلدە ايىندا جاڭا وقۋ عيماراتىنىڭ قۇرىلىسى باستالعان. قۇرىلىس الاڭىنداعى 90 جۇمىسشى قىس تۇسپەي نەگiزگi جۇمىستاردى اياقتاۋدى جوسپارلاپ وتىر. مەردiگەر وكiلدەرiمەن كەزدەسكەن بەيبiت باكiرۇلى عيماراتتى ساپالى ەتiپ ۋاقىتىندا بiتiرۋدi تاپسىردى.

«قۇرمانالi» شارۋا قوجالىعى ايماقتاعى مال شارۋاشىلىعىن جانداندىرۋ باعىتىندا iلكiمدi جوبالاردى قولعا العالى وتىر. قوجالىقتا 1510 باس ۋاق مال، 345 باس تۇيە، 121 باس جىلقى، 61 باس ءمۇيiزدi iرi قارا بار. ءتورت تۇلiكتi باپتاۋعا جەرگiلiكتi 12 ازامات جۇمىسقا تارتىلعان. سۇرانىسقا ساي كۇنiنە 100-150 ليتر قىمىران دايىندالادى. قوجالىق باسشىسى توقتار تاجiبەكوۆ الداعى ۋاقىتتا قىمىران تسەحىن iسكە قوسۋدى كوزدەپ وتىر. ءوڭiر باسشىسى تۇلiكتi اسىلداندىرۋ باعىتىنداعى قوجالىق جۇمىسىنا وڭ باعاسىن بەرiپ، يگiلiكتi iستiڭ كەرەگەسiن كەڭەيتۋ قاجەتتiگiن ايتتى.

مۇنان سوڭ وبلىس اكiمi «شۇعىلا نۇر» ساۋىقتىرۋ كەشەنiندە بولدى. جالپى اۋماعى 8000 شارشى مەتردi قۇرايتىن كەشەن بيىل iسكە قوسىلىپ وتىر. قۇرىلىسقا 65 ميلليون تەڭگە جۇمسالعان. جابىق تيپتەگi باسسەيننiڭ سالاۋاتتى ءومiر سالتىن ۇستانۋدا ماڭىزى زور. مەنشiك يەسi ابدiرازاق ەلبەرگەنۇلىنىڭ ايتۋىنشا، نىسان جانىنان فيتنەس كلۋبى، جەڭiل جانە اۋىر اتلەتيكاعا ارنالعان قوسىمشا جاي سالىنباق.

سوزاقتا يندۋستريالدى ايماق 2012 جىلى iسكە قوسىلعان. 50 گەكتار ارنايى جەر قاراستىرىلىپ، بۇگiندە ينفراقۇرىلىمدىق جۇيەلەر تارتۋ جۇمىستارى اياقتالعان. بiراق ينفراقۇرىلىم نىساندارى ءالi كۇنگە دەيiن اۋدان مەنشiگiنە وتپەگەن. بەيبiت باكiرۇلى ايماقتاعى «بلاگوليزينگ» جانە «UKO-S Star» جشس-نiڭ جۇمىستارىمەن تانىستى. قوس زاۋىت ۋران وندiرiسiنە قاجەتتi قۇرال-جابدىقتار شىعارۋمەن اينالىسادى. قازiر مۇندا 60 ادام جۇمىس iستەۋدە. الداعى ۋاقىتتا تاعى 3 جوبانى iسكە قوسۋ جوسپارلانىپ وتىر. ءوندiرiس كوكجيەگi كەڭەيگەن سايىن سۇرانىس تا كوبەيە تۇسۋدە. وبلىس باسشىسى ەكi جاقتى كەلiسiم شەڭبەرiندە ءونiم كولەمiن ارتتىرا ءتۇسۋ قاجەتتiگiنە توقتالدى.

سونداي-اق، وبلىس باسشىسى اۋداندىق ورتالىق اۋرۋحانادا بولىپ، دارiگەرلەرمەن جۇزدەستi. وندا اۋرۋحاناعا قاجەتتi مامانداردىڭ جەتiسپەۋشiلiگi اڭگiمە ارقاۋىنا اينالىپ، ماسەلەنi شەشۋدiڭ جولدارى تالقىلاندى. «مىڭجىلقى» مادەنيەت ۇيiندەگi زيالى قاۋىممەن كەزدەسۋ بارىسىندا بۇگiنگi جاس ۇرپاقتىڭ رۋحاني دەڭگەيiن كوتەرۋ ماسەلەسi العا تارتىلدى. سونىمەن بiرگە وبلىس باسشىسى ورتالىقتاندىرىلعان كiتاپحانا جۇمىسىمەن تانىستى.

داۋلەت تۇرسىنۇلى

Abai.kz

0 پىكىر

ۇزدىك ماتەريالدار

قۇيىلسىن كوشىڭ

قانداستار قازاققا، قازاقستانعا نە بەردى؟

رايىس ءارىپجانۇلى 2134
الاشوردا

تۇركىلىك تەك جانە تۇركى-موعول بىرلىگى

ءجادي شاكەنۇلى 932
قاۋىپ ەتكەننەن ايتامىن

گازدىڭ گەوساياسي «گەموررويى»

ءامىرجان قوسان 1131