سەيسەنبى, 1 جەلتوقسان 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 132348. جازىلعاندار — 116863. قايتىس بولعاندار — 1990
ايتقىش ەكەن 3369 0 پىكىر 4 ءساۋىر, 2016 ساعات 14:24

پوەزيا

بۇگىنگى پوەزياداعى كەي ولەڭدەردى ءتۇسىنۋ ءۇشىن اكادەميالىق ءبىلىم، وقۋ ءۇشىن اكتەرلىك ديپلوم كەرەك...

اياتجان احمەتجان

Facebook-تەگى پاراقشاسىنان

0 پىكىر