سەيسەنبى, 27 شىلدە 2021
دەپ جاتىر 3183 0 پىكىر 13 قاڭتار, 2017 ساعات 09:45

بايان باي تاۋىپ العان با؟

ەلىمىزدەگى تانىمال پروديۋسەر بايان ماقساتقىزىنىڭ ءسىڭلىسى باعىم مۇحيدەنقىزى ينستاگرام  پاراقشاسىندا جاريالاعان سۋرەت سىنعا ىلىكتى. 


تاياۋ ماڭدا شەت ەلدىڭ دەمالىس ورىندارىنىڭ بىرىندە ءوز تۋعان كۇنىن اتاپ وتكەن بايان حانىمنىڭ ينستاگرامداعى سۋرەتى نازاردان تىس قالمادى. قالىڭ كوپشىلىك سۇلۋ دا سىمباتتى پروديۋسەردىڭ قاسىنداعى ەر ازاماتتىڭ كىم بولعانىن بىلگىسى كەلگەن ەكەن. بىرەۋلەر بايان ماقساتقىزىنىڭ جاڭا سۇيىكتىسى شىعار دەسە، ال  بىرەۋلەر بۇرىڭعى كۇيەۋىنە ۇقساتتى. اقىر سوڭى كوپشىلىكتىڭ كوكەيىن تەسكەن سۇراقتىڭ جاۋابىن ءسىڭلىسى  باعىم مۇحيدەنقىزى ءوزى جازعان بولاتىن. سۋرەتتەگى بايان حانىمنىڭ قاسىنداعى ازامات باعىمنىڭ جولداسى بولىپ شىقتى. وسىلايشا بايان دەسە قىزۋ تالقىعا تۇسەتىن وقىرماندار بۇل جولى ايتارعا اڭگىمە تاپپاي ازىرگە ءبىر قىزىقتان قۇر قالدى.

دايىنداعان بيبىگۇل جانداربەكقىزى

Abai.kz

0 پىكىر