سەيسەنبى, 26 قازان 2021
دەپ جاتىر 2745 1 پىكىر 9 قاڭتار, 2017 ساعات 16:17

ماسكەۋدە ۋكراينا گيمنى شىرقالدى

جاقىندا رەسەي استاناسىنداعى ساۋدا ورتالىقتارىنىڭ بىرىندە ۋكراينانىڭ مەملەكەتتىك گيمنى قويىلدى. ساۋدا ورتالىعىندا ويدا-قىردا ەستىلگەن اۋەن ۋكراينا گيمنى ەكەن. 

رەسەيلىك باق مۇنى ۋكراينالىق حاكەرلەردىڭ ارەكەتى دەپ جازادى. 

ايتا كەتەيىك، بۇل رەسەيدە ءبىرىنشى مارتە قايتالانىپ وتىرعان جوق. وسىعان دەيىن قىرىمدا ۋكراينانىڭ ءانۇرانى "شارقالعان" بولاتىن. بىرەۋدىڭ كۇلگەنى، بىرەۋدىڭ شوشىعانى - ءبارى-ءبارى ۆيدەودا ايقىن كورىنىپ تۇر.

قازىرگى تاڭدا قىرىم ەكى ەلدىڭ تالاس-تارتىسىنىڭ جەمى بولعان. رەفەرەندۋم ارقىلى ۋكراينا قۇرامىنان شىعىپ، رەسەيگە قوسىلامىز دەگەن قىرىمنىڭ رەسمي ستاتۋسى ءالى انىقتالعان جوق.

Abai.kz 

 

1 پىكىر