جەكسەنبى, 26 قىركۇيەك 2021
«سوقىر» فەميدا 5631 26 پىكىر 10 قاڭتار, 2018 ساعات 09:16

قازاقتار قازاقستاندا دياسپورا بولسا، مىنا ەل مەن جەردىڭ يەسى كىم؟

"قازاقتار قازاقستاندا دياسپورا ما؟" دەگەن اشىق حاتىمدى بۇدان ءبىر جارىم جىل بۇرىن، ياعني 2016 جىلدىڭ تامىز ايىندا جاريالاعانمىن. كەزىندە ەلىمىزدىڭ كوپتەگەن باق-تارىندا جاريالاندى. بىراق، قازاقستاننىڭ ورىس ءتىلدى بيلىگى تاراپىنان ەشقانداي قوزعالىس بولعان جوق. قازاقستان رەسپۋبليكاسى كونستيتۋتسياسىندا كورسەتىلگەن مەنىڭ زاڭدى قۇقىعىم ەسكەرىلمەي اشىق حاتىما جاۋاپ تا بەرىلمەدى. سول حاتتىڭ ءماتىنى مىناۋ:

قازاقتار قازاقستاندا دياسپورا ما؟

«قازاقستان رەسپۋبليكاسىنداعى تiل تۋرالى 1997 ج. 11 شiلدەدەگى № 151-I قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ زاڭىنان 2008.21.11» ءۇزىندى:

1-باپ. نەگiزگi ۇعىمدار
وسى زاڭدا مىناداي ۇعىمدار پايدالانىلادى:
دياسپورا - ءوزiنiڭ تاريحي شىعۋ تەگiنەن تىسقارى ەلدە تۇرىپ جاتقان حالىقتىڭ بiر بولiگi (ەتنيكالىق قاۋىمداستىق);

4-باپ. قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مەملەكەتتiك تiلi
قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مەملەكەتتiك تiلi - قازاق تiلi.
مەملەكەتتiك تiل - مەملەكەتتiڭ بۇكiل اۋماعىندا قوعامدىق قاتىناستاردىڭ بارلىق سالاسىندا قولدانىلاتىن مەملەكەتتiك باسقارۋ، زاڭ شىعارۋ، سوت iسiن جۇرگiزۋ جانە iس قاعازدارىن جۇرگiزۋ تiلi.

قازاقستان حالقىن توپتاستىرۋدىڭ اسا ماڭىزدى فاكتورى بولىپ تابىلاتىن مەملەكەتتiك تiلدi مەڭگەرۋ - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ءاربiر ازاماتىنىڭ پارىزى.

ۇكiمەت، وزگە دە مەملەكەتتiك، جەرگiلiكتi وكiلدi جانە اتقارۋشى ورگاندار: قازاقستان رەسپۋبليكاسىندا مەملەكەتتiك تiلدi بارىنشا دامىتۋعا، ونىڭ حالىقارالىق بەدەلiن نىعايتۋعا;

قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ بارشا ازاماتتارىنىڭ مەملەكەتتiك تiلدi ەركiن جانە تەگiن مەڭگەرۋiنە قاجەتتi بارلىق ۇيىمداستىرۋشىلىق، ماتەريالدىق-تەحنيكالىق جاعدايلاردى جاساۋعا;

قازاق دياسپوراسىنا انا تiلiن ساقتاۋى جانە دامىتۋى ءۇشiن كومەك كورسەتۋگە مiندەتتi

(زاڭ ءماتىنى «ادىلەت زاڭ» گازەتىنەن (http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z970000151_) الىندى).

مىنا زاڭدا كورسەتىلگەندەي، قازاقتار قازاقستاندا دياسپورا بولسا، مىنا ەل مەن جەردىڭ يەسى كىم؟ وسىلايشا اتامەكەن تۋعان جەرىمىزگە يە بولا الماي دياسپورا اتانىپ جۇرە بەرەمىز بە؟ مۇنىڭ ارتى نەگە اپارىپ سوعادى. الدە قازاقستاننىڭ جەرىن شەتەلگە ساتىپ جىبەرىپ، شىنىمەن دياسپوراعا اينالىپ كەتتىك پە؟

مۇحامبەتكارىم قوجىربايۇلى، ماڭعىستاۋ

Abai.kz

26 پىكىر