سارسەنبى, 30 قىركۇيەك 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 107908. جازىلعاندار — 102874. قايتىس بولعاندار — 1725
1778 0 پىكىر 23 اقپان, 2018 ساعات 14:52

قازاقستانعا قىرعىزستاننان اكەلىنگەن بالالار كيىمىنەن ۋلى زات تابىلعان

قاراعاندى قالاسىندا قىرعىزستاندا جاسالعان بالالار كيىمىنەن ۋلى زات تابىلعان. بۇل تۋرالى قاراعاندى وبلىسىنىڭ قوعام دەنساۋلىعىن قورعاۋ دەپارتامەنتى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى يۋريا زالىگينا جەرگىلىكتى جۋرناليستەرگە حابارلادى.

ونىڭ ايتۋىنشا، سانيتار دارىگەرلەر قاراعاندىنىڭ ءىرى ساۋدا نۇكتەلەرىندە، قارا بازارلاردا، دۇكەندەردە فورمالدەگيد دەڭگەيى جوعارى بالالار كيىمى ساتىلىپ جاتقانىن انىقتاعان.

"ولاردىڭ باسىم بولىگى الماتى جانە بىشكەك قالالارىنان اكەلىنگەن. فورمالدەگيد - ۋلى زات. ول ادام اعزاسىنا ءسىڭىپ، دەنساۋلىعىنا زيان كەلتىرۋى مۇمكىن", - دەدى يۋري زالىگين.

حابارلارعا قاراعاندا، تاۋارلار ساۋدادان الىنىپ، ساۋداگەرلەرگە 200 ملن تەڭگە ايىپپۇل سالىنعان.

Abai.kz

0 پىكىر