سارسەنبى, 30 قىركۇيەك 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 107908. جازىلعاندار — 102874. قايتىس بولعاندار — 1725
1849 3 پىكىر 23 اقپان, 2018 ساعات 14:54

"قازاقمىس" جۇمىسشىسى ءوندىرىس جاراقاتىنان قايتىس بولدى

"قازاقمىس" كومپانياسىنىڭ 22 اقپاندا تاراتقان حابارىنا قاراعاندا، قاراعاندى وبلىسىندا كەن بايىتۋ فابريكاسىنىڭ ءبىر جۇمىسشىسى ءوندىرىس جاراقاتىنان قايتىس بولعان.

ءباسپاسوز قىزمەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، 1994 جىلى تۋعان جۇمىسشى 21 اقپاندا جەزقازعان كەن بايىتۋ فابريكاسىندا "ارالىق ستانتسيا گاراجىنا كابەلدى باراباندى وراۋ كەزىندە" جاراقات العان.

"جاراقاتتانعان جۇمىسشى جەزقازعان قالاسىنداعى مەديتسينالىق ورتالىققا جەتكىزىلگەن. ناۋقاس وپەراتسيا كەزىندە قايتىس بولدى", - دەلىنگەن ءباسپاسوز قىزمەتىنىڭ بەيسەنبى كۇنى تاراتقان حابارلاماسىندا.

كومپانيا جۇمىسشى جازاتايىم وقيعا ناتيجەسىندە جاراقاتتانعان دەپ ەسەپتەيدى. وقيعانى زەرتتەۋ ءۇشىن ارنايى كوميسسيا قۇرىلدى.

Abai.kz

3 پىكىر