سارسەنبى, 30 قىركۇيەك 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 107833. جازىلعاندار — 102805. قايتىس بولعاندار — 1725
2315 0 پىكىر 28 اقپان, 2018 ساعات 08:42

وزبەكستان باس پروكۋرورىنىڭ بۇرىنعى ورىنباسارىنا قىلمىستىق ءىس قوزعالدى

وزبەكستان باس پروكۋرورىنىڭ بۇرىنعى ورىنباسارى ۇلىقبەك سۋنناتوۆقا قىلمىستىق ءىس قوزعالدى. 45 جاستاعى پولكوۆنيكتى پروكۋراتۋرا قىزمەتكەرلەرى 24 اقپاندا ءوز ۇيىندە ۇستاعان. شەنەۋنىك تەرگەۋ سۇراقتارىنا جاۋاپ بەرە باستادى.

2017 جىلدىڭ اياعىنان باستاپ تاشكەنت وبلىسىنىڭ پروكۋرورى بولىپ ىستەگەن ۇلىقبەك سۋنناتوۆ بيىل 5 قاڭتاردا "جۇمىستاعى ورەسكەل قاتەلىگى ءۇشىن" پرەزيدەنت جارلىعىمەن جۇمىستان الىنعان.

باس پروكۋراتۋرا قىزمەتكەرىنىڭ حابارلاۋىنشا، سۋنناتوۆ بۇرىنعى باس پروكۋرور راشيد كادىروۆقا قاتىستى قوزعالعان قىلمىستىق ءىس اياسىندا تۇتقىندالعا. كادىروۆتىڭ ۇستالعانى 22 اقپاندا بەلگىلى بولعان.

دەرەككوز مالىمەتىنە قاراعاندا، قازىر ۇلىقبەك سۋنناتوۆتى باس پروكۋراتۋرا عيماراتىندا تەرگەپ جاتىر. ول "قىزمەت بابىن اسىرا پايدالانۋ" جانە "پارا الۋ" قىلمىستارىن جاسادى دەگەن كۇدىككە ىلىككەن.

بۇنىمەن قوسا سۋنناتوۆ وزبەكستان ۇلتتىق پاراليمپيادا قاۋىمداستىعى توراعاسى قىزمەتىنەن بوساتىلدى.

Abai.kz

0 پىكىر