جۇما, 30 قازان 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 111492. جازىلعاندار — 106187. قايتىس بولعاندار — 1825
بيلىك 4334 5 پىكىر 18 قاڭتار, 2019 ساعات 10:35

«نۇر وتان» پارتياسىنىڭ XVIII سەزى وتەدى

وسى جىلدىڭ 27 اقپانىندا «نۇر وتان» پارتياسىنىڭ كەزەكتى XVIII سەزى وتەدى. بۇل تۋرالى پارتيا توراعاسىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى ماۋلەن اشىمباەۆ ءوزىنىڭ Facebook-تەگى پاراقشاسىندا جازدى.

«قۇرمەتتى دوستار!

الداعى 27 اقپان كۇنى «نۇر وتان» پارتياسىنىڭ كەزەكتى XVIII سەزى وتەدى. سەزدى شاقىرۋ جونىندەگى قاۋلىعا بۇگىن ەلباسى، پارتيا توراعاسى ن.ءا.نازارباەۆ قول قويدى.

كەزەكتى سەزد پارتيانىڭ 20 جىلدىعىنا وراي ۇيىمداستىرىلىپ وتىر. سەزدە پارتيانىڭ 2030 جىلعا دەيىنگى جاڭا باعدارلاماسىن تالقىلاۋ، پارتيا جارعىسىنا وزگەرتۋلەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزۋ، پارتيالىق ورگانداردىڭ ەسەبىن تىڭداۋ جانە پارتيا ساياسي كەڭەسىنىڭ قۇرامىن جاڭارتۋ جوسپارلانۋدا.

اتالعان سەزدىڭ پارتيامىزدىڭ 20 جىلدىعى اياسىنداعى باستى ءىس-شارا بولارىنا جانە الداعى جىلدارداعى ماقسات-مىندەتتەردى انىقتاپ، ءبىزدىڭ ساياسي ۇيىمنىڭ ودان ءارى جاڭعىرۋىنا تىڭ سەرپىن بەرەتىنىنە سەنىمىمىز مول»، – دەلىنگەن جازبادا.

Abai.kz

5 پىكىر