سارسەنبى, 26 اقپان 2020

اباي.tv بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

4 شىلدە, 2014 ساعات 14:03

ۆ چەست نازارباەۆا پرەدلوجيلي نازۆات وبەكت EXPO-2017

ۆ چەست نازارباەۆا پرەدلوجيلي نازۆات وبەكت EXPO-2017

اباي-اقپارات 6947 0

24 ماۋسىم, 2014 ساعات 19:24

پىشاق جۇزىندە ءجۇرۋ - جامالي ديحانۇلى

اباي-اقپارات 6924 0

24 ماۋسىم, 2014 ساعات 14:39

«ماقسات» كلينيكاسى: «بەدەۋلىكتى ەمدەۋ»

اباي-اقپارات 7283 0

9 ماۋسىم, 2014 ساعات 12:27

وپەرا: ۆوكزالداعى قوشتاسۋ

اباي-اقپارات 4124 0

30 مامىر, 2014 ساعات 17:02

ايشا بايبوسىنوۆا - سەن كىنالى ەمەسسىڭ

اباي-اقپارات 9387 0

30 مامىر, 2014 ساعات 12:25

مىرجاقىپ دۋلاتۇلى - جىگىتتەرگە

اباي-اقپارات 4816 0

26 مامىر, 2014 ساعات 15:15

"ماقسات" شىعىس ەمحاناسى: مي سال اۋرۋىن ەمدەۋ

اباي-اقپارات 9082 2