بەيسەنبى, 2 ءساۋىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 423. جازىلعاندار — 27. قايتىس بولعاندار — 3

اباي.tv بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

24 ناۋرىز, 2020 ساعات 16:54

كارانتيندەگى قالا (فوتوبايان)

ءاليحان جاناربەك 878 0

20 ناۋرىز, 2020 ساعات 15:55

جۇمابەك تاشەنوۆ

Abai.kz 1190 8

17 ناۋرىز, 2020 ساعات 18:11

كارانتين. مالىمدەمە

Abai.kz 1061 2

4 ناۋرىز, 2020 ساعات 12:39

مۇحتار جاكىشەۆ. سوت ۇكىمىنە رەاكتسيا

Abai.kz 11107 2

18 اقپان, 2020 ساعات 12:39

شەرحان مۇرتازا. ءتىل تۋرالى

Abai.kz 15070 3

13 اقپان, 2020 ساعات 11:53

قورداي

Abai.kz 15622 6

11 اقپان, 2020 ساعات 12:02

ەلىمنىڭ ەرتەڭى نە بولماق؟

Abai.kz 3406 1