سەنبى, 13 تامىز 2022

اباي.tv بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

12 تامىز, 2022 ساعات 17:59

رەسەيدەن ءبىر اۋداننىڭ حالقى كەلدى

Abai.kz 570 7

10 تامىز, 2022 ساعات 20:16

رەسەي از ۇلتتاردى سوعىسقا ايداپ سالۋدا

Abai.kz 938 5

4 تامىز, 2022 ساعات 16:16

سوعىس: قاراباقتاعى احۋال قانداي؟

Abai.kz 1638 0

30 شىلدە, 2022 ساعات 14:36

رەسەي تۇتقىنداردى ازاپتاپ ولتىرۋدە

Abai.kz 2715 5

26 شىلدە, 2022 ساعات 17:36

قازاقستان ارمياسىنىڭ قاۋقارى قالاي؟

Abai.kz 2725 10

25 شىلدە, 2022 ساعات 12:51

رەسەيدىڭ اسكەري شىعىنى قانشا؟

Abai.kz 2781 0

23 شىلدە, 2022 ساعات 00:32

رەسەي مولدوۆا جەرىنە اۋىز سالدى

Abai.kz 3532 5

20 شىلدە, 2022 ساعات 14:59

رەسەي ىدىرايدى // Cوعىس قالاي اياقتالادى؟

Abai.kz 3093 0