جەكسەنبى, 16 تامىز 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 102287. جازىلعاندار — 80716. قايتىس بولعاندار — 1269

اباي.tv بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

24 اقپان, 2015 ساعات 00:52

بۇل - قازاقستان!

ادمينيستراتور 4286 0

19 اقپان, 2015 ساعات 21:12

و چەم گوۆوريات كازاحي؟ چاست III: مارالتاي رايىمبەكۋلى

ادمينيستراتور 4423 0

12 اقپان, 2015 ساعات 13:07

Qazaq News. اپتا: ورالماندار

ادمينيستراتور 5249 1

9 اقپان, 2015 ساعات 13:13

تاستۇلەك-تاعدىر

ادمينيستراتور 5443 0

6 اقپان, 2015 ساعات 11:30

ديدار امانتاي. «ماحامبەت فيلوسوفياسى»

ادمينيستراتور 3878 0

3 اقپان, 2015 ساعات 14:24

«و چەم گوۆوريات كازاحي؟» 2-ءبولىم

ادمينيستراتور 3735 0

2 اقپان, 2015 ساعات 15:54

"سارى دالا". ورىندايتىن وتانبەك ەڭسەحانۇلى.

ادمينيستراتور 6240 0

27 قاڭتار, 2015 ساعات 15:40

پروەكت يگوريا حەنا. و چەم گوۆوريات كازاحي؟ چاست 1

ادمينيستراتور 4336 0