سەنبى, 4 ءساۋىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 525. جازىلعاندار — 36. قايتىس بولعاندار — 5

اباي.tv بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

19 مامىر, 2014 ساعات 12:38

قىرىم تاتارلارىنىڭ ءانى: قىرىمىم مەنىڭ!

اباي-اقپارات 3860 0

15 مامىر, 2014 ساعات 14:14

ۇمىتىلماس قاسىرەت: اشارشىلىق پەن رەپرەسسيا

اباي-اقپارات 7013 0

14 مامىر, 2014 ساعات 10:10

مىرجاقىپ دۋلاتۇلى. قايدا ەدىڭ؟

اباي-اقپارات 4512 0

12 مامىر, 2014 ساعات 19:36

الماتى وبلىسى: № 1 جوندەۋ قۇرىلىس باسقارماسىنا 40 جىل

اباي-اقپارات 3880 0

12 مامىر, 2014 ساعات 19:20

ەر جانىبەك بەرداۋلەتۇلى (دەرەكتى فيلم)

اباي-اقپارات 4309 0

24 ءساۋىر, 2014 ساعات 13:12

"اڭىز ادام": جاسارال قۋانىشالين جانە سەرگەي پاشەۆيچ

اباي-اقپارات 6513 0

23 ءساۋىر, 2014 ساعات 12:10

اۋعان سوعىسى ارداگەرلەرى جانە "اڭىز ادام"

اباي-اقپارات 6449 0

8 ءساۋىر, 2014 ساعات 16:00

توي جانە اقتاۋلىق پوليتسەيلەر

اباي-اقپارات 4496 0