جۇما, 7 تامىز 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 95942. جازىلعاندار — 68871. قايتىس بولعاندار — 1058

اباي.tv بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

6 تامىز, 2014 ساعات 22:26

قازاق ەلى - تۇران ەتنو فولكلورلىق ءانسامبلى

اباي-اقپارات 7026 0

11 شىلدە, 2014 ساعات 18:02

«قىلداي قىزىل سىزىق»

اباي-اقپارات 6426 0

11 شىلدە, 2014 ساعات 17:56

«جابىرقاپ ءجۇرمىن»(بەينەبايان)

اباي-اقپارات 5716 0

4 شىلدە, 2014 ساعات 14:03

ۆ چەست نازارباەۆا پرەدلوجيلي نازۆات وبەكت EXPO-2017

ۆ چەست نازارباەۆا پرەدلوجيلي نازۆات وبەكت EXPO-2017

اباي-اقپارات 7192 0

24 ماۋسىم, 2014 ساعات 19:24

پىشاق جۇزىندە ءجۇرۋ - جامالي ديحانۇلى

اباي-اقپارات 7209 0

24 ماۋسىم, 2014 ساعات 14:39

«ماقسات» كلينيكاسى: «بەدەۋلىكتى ەمدەۋ»

اباي-اقپارات 7654 0

9 ماۋسىم, 2014 ساعات 12:27

وپەرا: ۆوكزالداعى قوشتاسۋ

اباي-اقپارات 4440 0