سەنبى, 15 تامىز 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 102287. جازىلعاندار — 78633. قايتىس بولعاندار — 1269

2009 تامىز

27 تامىز, 2009 ساعات 15:39

پوسلەدنيە دوباۆلەننىە پۋبليكاتسي

اباي-اقپارات 2552

25 تامىز, 2009 ساعات 06:37

يديوسينكرازيا

اباي-اقپارات 2820

24 تامىز, 2009 ساعات 14:30

رەزۋلتاتى پويسكا

اباي-اقپارات 2637

19 تامىز, 2009 ساعات 21:52

فريمەن دايسون. ەرەتيچەسكيە مىسلي و ناۋكە ي وبششەستۆە

اباي-اقپارات 2660

19 تامىز, 2009 ساعات 21:51

روجاي، سترانا وگرومنايا!..

اباي-اقپارات 2804

19 تامىز, 2009 ساعات 21:50

سبالانسيروۆاننايا ستراتەگيا

اباي-اقپارات 2715