سەنبى, 25 قاڭتار 2020

2009 قاراشا

30 قاراشا, 2009 ساعات 06:12

ءبىز بىلمەيتىن بەيىمبەت

اباي-اقپارات 6975

30 قاراشا, 2009 ساعات 05:32

نەگىزىن «امەريكاندىق ۇلتتان» الاتىن «ەل بىرلىگى»

اباي-اقپارات 1764

30 قاراشا, 2009 ساعات 05:08

ايدوس سارىم. و رازلوماح، سپوسوبنىح ستات پروپاستيۋ

اباي-اقپارات 1443