سەنبى, 4 ءساۋىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 525. جازىلعاندار — 36. قايتىس بولعاندار — 5

2009 قاراشا

2 قاراشا, 2009 ساعات 10:31

اقپاراتتىق حابارلاما

اباي-اقپارات 1698

2 قاراشا, 2009 ساعات 08:27

قادىرلى، اعايىن!

اباي-اقپارات 1521

2 قاراشا, 2009 ساعات 08:14

دات، حان يەم! دات،ءباھادۇر بابالار!

اباي-اقپارات 1820

2 قاراشا, 2009 ساعات 08:06

بايجان دۋباي. قوسشىسى قىمقىرىپ باسشىسى قىزمەتتەن كەتتى

اباي-اقپارات 1552

2 قاراشا, 2009 ساعات 07:49

ءتىل. تەرىسباققان ارەكەتتەردىڭ تىزبەگى

اباي-اقپارات 1711