دۇيسەنبى, 27 ماۋسىم 2022

2009 قاراشا

3 قاراشا, 2009 ساعات 19:01

حان ءتاڭىرى...

اباي-اقپارات 15150

3 قاراشا, 2009 ساعات 10:51

كۇلەدى... قايبىر جەتىسكەننەن دەرسىز

اباي-اقپارات 2175

3 قاراشا, 2009 ساعات 10:28

جەل تۇرماسا... تۇيمەباەۆ ورىنىنان تۇسە مە؟

اباي-اقپارات 2198

3 قاراشا, 2009 ساعات 06:48

بارەكەلدى، "نۇر وتان!"

اباي-اقپارات 2330

3 قاراشا, 2009 ساعات 06:31

ەرلان قارين: قازاقتىڭ ۋايىمى كوپ، بIراق تIلەگI بIر

اباي-اقپارات 2718

3 قاراشا, 2009 ساعات 05:09

اشا ماتاي: مەن مىنگەن ات سۇلۋ ءارى اساۋ بولدى

اباي-اقپارات 3077