دۇيسەنبى, 3 تامىز 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 92662. جازىلعاندار — 62511. قايتىس بولعاندار — 793

2010 اقپان

25 اقپان, 2010 ساعات 04:54

ساقا دەپۋتاتتىڭ سىبىرى

اباي-اقپارات 1786

25 اقپان, 2010 ساعات 04:27

ينتەرنەت-كونفەرەنتسيا: اليحانعا ورالۋ

اباي-اقپارات 1948

24 اقپان, 2010 ساعات 14:22

«ەڭ ۇزدىك ماحاببات اندەرى»

اباي-اقپارات 3372

24 اقپان, 2010 ساعات 06:35

نامىس جۋرنال

اباي-اقپارات 4621