سارسەنبى, 26 اقپان 2020

2011 قاڭتار

28 قاڭتار, 2011 ساعات 04:28

جۇمامۇرات ءشامشى. جۋن گو – ناعاشىسىنا تارتپاعان جيەن

اباي-اقپارات 1626

28 قاڭتار, 2011 ساعات 04:17

باۋىرجان بەرىكۇلى. ۇرلىق پا، ۇقساستىق پا؟

اباي-اقپارات 1914

28 قاڭتار, 2011 ساعات 04:10

ماقسات وسەربايۇلى. قايتسە جەڭىل بولادى جۇرت بيلەمەك...

اباي-اقپارات 1984

28 قاڭتار, 2011 ساعات 01:04

استانا اكىمشىلىگى ورىنبوردا دوستىق باعىن ەكپەكشى

اباي-اقپارات 1383