سارسەنبى, 30 قىركۇيەك 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 107833. جازىلعاندار — 102805. قايتىس بولعاندار — 1725

2011 قاڭتار

29 قاڭتار, 2011 ساعات 13:01

شاھ-كەرىم كارمەنوۆ: «اكەمنىڭ قارا دومبىراسى يەسىز ەمەس»

اباي-اقپارات 5977