جۇما, 7 تامىز 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 96922. جازىلعاندار — 70680. قايتىس بولعاندار — 1058

2011 مامىر

31 مامىر, 2011 ساعات 17:50

«بولشوي تەررور»: 1937–1938. كراتكايا حرونيكا*

اباي-اقپارات 2829

31 مامىر, 2011 ساعات 17:48

لەۆ گۋدكوۆ. مى ەمۋ نە براتيا نە سەسترى. ا ون نام نە وتەتس

اباي-اقپارات 2816

31 مامىر, 2011 ساعات 13:42

وققا بايلانعان وعىلاندار – جاڭالىقتا جاتىر

اباي-اقپارات 3047

31 مامىر, 2011 ساعات 09:13

ازامات الماس. ءماسىموۆ مۇساحانوۆقا سالەم ايتتى

اباي-اقپارات 2574