جەكسەنبى, 4 جەلتوقسان 2022

2012 اقپان

24 اقپان, 2012 ساعات 05:11

تالعات قاتاۋوۆ. قولباەۆ قاتاڭ جازالانۋى ءتيىس!

اباي-اقپارات 4538

24 اقپان, 2012 ساعات 04:27

تالعات كەڭەسباەۆ. قاسقىردىڭ سۋرەتى

اباي-اقپارات 5384

23 اقپان, 2012 ساعات 17:17

و كوممۋنيزمە پوسلە ەگو سمەرتي ("La Vanguardia", يسپانيا)

اباي-اقپارات 2982

23 اقپان, 2012 ساعات 11:32

پوگرەبالنىە سوورۋجەنيا سيبيرسكيح تاتار

اباي-اقپارات 2608