دۇيسەنبى, 10 تامىز 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 99442. جازىلعاندار — 72523. قايتىس بولعاندار — 1058

2012 قاراشا

30 قاراشا, 2012 ساعات 11:15

"قازاقستان" ۇلتتىق ارناسىندا جاڭا جوبا: الاش الىپتارى

اباي-اقپارات 2780

30 قاراشا, 2012 ساعات 10:56

ستراتەگيچەسكي پوسول

اباي-اقپارات 2946

30 قاراشا, 2012 ساعات 10:55

زاگوۆور رەكتوروۆ

اباي-اقپارات 2736

30 قاراشا, 2012 ساعات 09:37

جانار بايسەمىزوۆا. جۇرەكتىڭ جۇلىم ەتى...

اباي-اقپارات 3460

30 قاراشا, 2012 ساعات 09:10

كۇيەۋدى جالعا الۋعا بولا ما؟

اباي-اقپارات 2633

30 قاراشا, 2012 ساعات 09:01

«شاكارىم» – رەسەي اۋديتورياسىندا

اباي-اقپارات 2685

30 قاراشا, 2012 ساعات 08:58

الاشقا ۇلگى كورسەتكەن قايراتكەر

اباي-اقپارات 2753