جۇما, 3 ءساۋىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 435. جازىلعاندار — 27. قايتىس بولعاندار — 3

2012 قاراشا

30 قاراشا, 2012 ساعات 11:15

"قازاقستان" ۇلتتىق ارناسىندا جاڭا جوبا: الاش الىپتارى

اباي-اقپارات 2553

30 قاراشا, 2012 ساعات 10:56

ستراتەگيچەسكي پوسول

اباي-اقپارات 2709

30 قاراشا, 2012 ساعات 10:55

زاگوۆور رەكتوروۆ

اباي-اقپارات 2486

30 قاراشا, 2012 ساعات 09:37

جانار بايسەمىزوۆا. جۇرەكتىڭ جۇلىم ەتى...

اباي-اقپارات 3177

30 قاراشا, 2012 ساعات 09:10

كۇيەۋدى جالعا الۋعا بولا ما؟

اباي-اقپارات 2426

30 قاراشا, 2012 ساعات 09:01

«شاكارىم» – رەسەي اۋديتورياسىندا

اباي-اقپارات 2481

30 قاراشا, 2012 ساعات 08:58

الاشقا ۇلگى كورسەتكەن قايراتكەر

اباي-اقپارات 2529