بەيسەنبى, 17 قازان 2019

2013 اقپان

21 اقپان, 2013 ساعات 07:49

جانات احمادي. دۇربەلەڭ (جالعاسى)

اباي-اقپارات 1210

20 اقپان, 2013 ساعات 11:38

ساق داۋىرىنە تيەسىلى جادىگەرلەر تابىلدى

اباي-اقپارات 1270

20 اقپان, 2013 ساعات 10:22

ابۋباكىر سمايىلوۆ. قازاق كوشىپ بارادى لوندونىنا

اباي-اقپارات 1165

20 اقپان, 2013 ساعات 10:11

جانات احمادي. دۇربەلەڭ (باسى)

اباي-اقپارات 1499