سەنبى, 11 شىلدە 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 54747. جازىلعاندار — 31815. قايتىس بولعاندار — 264

2013 اقپان

21 اقپان, 2013 ساعات 07:49

جانات احمادي. دۇربەلەڭ (جالعاسى)

اباي-اقپارات 1539

20 اقپان, 2013 ساعات 11:38

ساق داۋىرىنە تيەسىلى جادىگەرلەر تابىلدى

اباي-اقپارات 1633

20 اقپان, 2013 ساعات 10:22

ابۋباكىر سمايىلوۆ. قازاق كوشىپ بارادى لوندونىنا

اباي-اقپارات 1523

20 اقپان, 2013 ساعات 10:11

جانات احمادي. دۇربەلەڭ (باسى)

اباي-اقپارات 1949