جۇما, 2 قازان 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 107979. جازىلعاندار — 102937. قايتىس بولعاندار — 1725

2013 اقپان

22 اقپان, 2013 ساعات 08:21

باۋىرجان باباجانۇلى. يتاياقتان سۋ ىشكەن...

اباي-اقپارات 3232

22 اقپان, 2013 ساعات 07:25

ديدار امانتاي. ءبىر تامشى وي

اباي-اقپارات 1921

21 اقپان, 2013 ساعات 09:31

مۇناي بۇرعىلاۋ سالاسىن قىتايلار باسىپ الدى

اباي-اقپارات 1847

21 اقپان, 2013 ساعات 09:28

باس مۇفتيگە حات

اباي-اقپارات 2022

21 اقپان, 2013 ساعات 09:10

«سۋلپاكتىڭ» سازايىن بەردى

اباي-اقپارات 1740

21 اقپان, 2013 ساعات 08:47

لاتىن ءالىپبيى: مۇزافار الىمباەۆقا اشىق حات

اباي-اقپارات 1795

21 اقپان, 2013 ساعات 08:28

ەسبول ءومىرجانوۆ. بىزگە ۇلتتىق يدەولوگيا قاجەت پە؟

اباي-اقپارات 3076

21 اقپان, 2013 ساعات 08:05

اسان وماروۆ. شىن ءدىندى شاتاق دىننەن ايىرۋدىڭ ءۇش امالى

اباي-اقپارات 1929