سەنبى, 21 قىركۇيەك 2019

2013 اقپان

22 اقپان, 2013 ساعات 08:21

باۋىرجان باباجانۇلى. يتاياقتان سۋ ىشكەن...

اباي-اقپارات 2603

22 اقپان, 2013 ساعات 07:25

ديدار امانتاي. ءبىر تامشى وي

اباي-اقپارات 1417

21 اقپان, 2013 ساعات 09:31

مۇناي بۇرعىلاۋ سالاسىن قىتايلار باسىپ الدى

اباي-اقپارات 1423

21 اقپان, 2013 ساعات 09:28

باس مۇفتيگە حات

اباي-اقپارات 1491

21 اقپان, 2013 ساعات 09:10

«سۋلپاكتىڭ» سازايىن بەردى

اباي-اقپارات 1331

21 اقپان, 2013 ساعات 08:47

لاتىن ءالىپبيى: مۇزافار الىمباەۆقا اشىق حات

اباي-اقپارات 1373

21 اقپان, 2013 ساعات 08:28

ەسبول ءومىرجانوۆ. بىزگە ۇلتتىق يدەولوگيا قاجەت پە؟

اباي-اقپارات 1755

21 اقپان, 2013 ساعات 08:05

اسان وماروۆ. شىن ءدىندى شاتاق دىننەن ايىرۋدىڭ ءۇش امالى

اباي-اقپارات 1471