جۇما, 3 ءساۋىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 435. جازىلعاندار — 27. قايتىس بولعاندار — 3

2013 تامىز

30 تامىز, 2013 ساعات 12:04

عابيت مۇسىرەپوۆ. كوزدىڭ اڭگىمەسى

اباي-اقپارات 7839

30 تامىز, 2013 ساعات 10:53

استانا اشقان «جاڭالىق»: 23 تامىز – ابايدىڭ تۋعان كۇنى

اباي-اقپارات 2541

30 تامىز, 2013 ساعات 10:31

قازاقتى شوقىندىرۋ: ايگەرىم قالاي انيۋتا اتاندى

اباي-اقپارات 2315

30 تامىز, 2013 ساعات 09:15

دۋلات امانجول. ءۇش مىڭ شەنەۋنىك ءۇش الىپقا تاتىماي وتىر

اباي-اقپارات 3390

29 تامىز, 2013 ساعات 10:12

ەرلان قارين قىزمەتىنەن كەتتى

اباي-اقپارات 2365