سارسەنبى, 26 اقپان 2020

2014 ءساۋىر

25 ءساۋىر, 2014 ساعات 12:43

قوش بول، ۋرسۋلانىڭ ۇرپاعى!..

ول ماكوندو قالاشىعىن ءار شىعارماسىنىڭ ءتىنى ەتە وتىرىپ، كەيىپكەرلەرىن دە ءبىر شىعارماسىنان كەلەسىسىنە كوشىرە بىلگەن ساناۋلى قالامگەردىڭ ءبىرى.

اباي-اقپارات 3488

25 ءساۋىر, 2014 ساعات 12:16

قازاق "قارىزعا ءومىر ءسۇرىپ جاتىر"

مەنىڭشە اقشانىڭ سوڭىنان قۋدىڭ قاجەتى جوق، ونىڭ قارسى الدىنان شىعۋ كەرەك.

اباي-اقپارات 3949

25 ءساۋىر, 2014 ساعات 11:40

دەپۋتات: 10 ملن. گەكتار جەر جارامسىز جاتىر

اباي-اقپارات 2764

25 ءساۋىر, 2014 ساعات 11:21

يراندا بەنزين 75 پايىزعا قىمباتتادى

اباي-اقپارات 2699

25 ءساۋىر, 2014 ساعات 11:20

ۋكراينا رەسەيگە اشىق تالاپ قويدى

اباي-اقپارات 2807

25 ءساۋىر, 2014 ساعات 11:18

الماتىدان 63 كم اۋماقتا جەر سىلكىندى

اباي-اقپارات 2545

25 ءساۋىر, 2014 ساعات 11:17

رەسەي ۋكرايناعا اسكەر كىرگىزۋى مۇمكىن

اباي-اقپارات 2881

25 ءساۋىر, 2014 ساعات 11:07

اقش سىرتقى ساياساتىنىڭ «اقساقالى» - گەنري كيسسيندجەر

الەم تاريحىندا مەملەكەت باسشىسىنىڭ كومەكشىسى بولىپ-اق، ءوز مەملەكەتىنە وراسان زور ەڭبەك سىڭىرگەن قايراتكەرلەر از ەمەس.

اباي-اقپارات 9026