سەنبى, 8 تامىز 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 96922. جازىلعاندار — 70680. قايتىس بولعاندار — 1058

2014 ءساۋىر

25 ءساۋىر, 2014 ساعات 12:43

قوش بول، ۋرسۋلانىڭ ۇرپاعى!..

ول ماكوندو قالاشىعىن ءار شىعارماسىنىڭ ءتىنى ەتە وتىرىپ، كەيىپكەرلەرىن دە ءبىر شىعارماسىنان كەلەسىسىنە كوشىرە بىلگەن ساناۋلى قالامگەردىڭ ءبىرى.

اباي-اقپارات 3935

25 ءساۋىر, 2014 ساعات 12:16

قازاق "قارىزعا ءومىر ءسۇرىپ جاتىر"

مەنىڭشە اقشانىڭ سوڭىنان قۋدىڭ قاجەتى جوق، ونىڭ قارسى الدىنان شىعۋ كەرەك.

اباي-اقپارات 4227

25 ءساۋىر, 2014 ساعات 11:40

دەپۋتات: 10 ملن. گەكتار جەر جارامسىز جاتىر

اباي-اقپارات 2947

25 ءساۋىر, 2014 ساعات 11:21

يراندا بەنزين 75 پايىزعا قىمباتتادى

اباي-اقپارات 3012

25 ءساۋىر, 2014 ساعات 11:20

ۋكراينا رەسەيگە اشىق تالاپ قويدى

اباي-اقپارات 2972

25 ءساۋىر, 2014 ساعات 11:18

الماتىدان 63 كم اۋماقتا جەر سىلكىندى

اباي-اقپارات 2732

25 ءساۋىر, 2014 ساعات 11:17

رەسەي ۋكرايناعا اسكەر كىرگىزۋى مۇمكىن

اباي-اقپارات 3082

25 ءساۋىر, 2014 ساعات 11:07

اقش سىرتقى ساياساتىنىڭ «اقساقالى» - گەنري كيسسيندجەر

الەم تاريحىندا مەملەكەت باسشىسىنىڭ كومەكشىسى بولىپ-اق، ءوز مەملەكەتىنە وراسان زور ەڭبەك سىڭىرگەن قايراتكەرلەر از ەمەس.

اباي-اقپارات 9939