دۇيسەنبى, 30 ناۋرىز 2020

2014 ءساۋىر

28 ءساۋىر, 2014 ساعات 11:30

جۇبانىش جەكسەنۇلىنىڭ ءان جيناعى جارىق كوردى

اباي-اقپارات 4757

28 ءساۋىر, 2014 ساعات 11:25

تالاسبەك اسەمقۇلوۆ. ايۋپ ءھام اباي

كۇندەردiڭ كۇنiندە جاراتقان يەنiڭ الدىنا قۇلدارى كەلەدi. Iشiندە ءازازiل دە بار ەكەن دەيدi.

اباي-اقپارات 9082

28 ءساۋىر, 2014 ساعات 11:08

جانعالي ەكى تۋمايدى!

بارلىعى كۇڭىرەنە تولعاعان ابىز بابانىڭ اۋزىنا قاراۋدا. بابا «سارجايلاۋدىڭ» (تاتتىمبەت قازانعاپۇلى) جايىنان سىر شەرتۋدە. «سارىجايلاۋىم، سارىجايلاۋىم» دەپ بەبەۋلەگەن قارتتىڭ مۇڭى قوس «قوسباسارعا» (يتاياق، سەمبەك) ۇلاستى.

اباي-اقپارات 4025

28 ءساۋىر, 2014 ساعات 10:54

كوشى-قون: توسقاۋىلدار توقتاتىلسىن!

قۇرمەتتى، كارىم قاجىمقانۇلى! قانداستارىمىزدى وتانىنا ورالتۋ ءىسى، باستاپقىدا ءۇي بەرۋ، كۆوتا بەرۋ، جەر تەلىمدەرىن بەرۋ، قازاقستان ازاماتتىعىن بارىنشا جەڭىلدەتىلگەن تاسىلمەن بەرۋدەي ءتيىمدى امالدار ارقىلى ءساتتى جۇزەگە اسىپ كەلدى.

اباي-اقپارات 5155

25 ءساۋىر, 2014 ساعات 19:04

دەنيس تەن: «قۇلاماي، تۇرۋ مۇمكىن ەمەس»

اباي-اقپارات 3192

25 ءساۋىر, 2014 ساعات 18:55

تۇساۋكەسەر: "عارشى" مەن "عاۋسار"

اباي-اقپارات 3614

25 ءساۋىر, 2014 ساعات 13:28

"تۇركىستان" - 20: «تۇركىستاندا» دوستاسقان...

مىنە، ءبىزدىڭ زامانىمىزدىڭ «كوزى، ءتىلى، ءھام قۇلاعى» بولىپ وتىرعان «تۇركىستان» گازەتى ءوزىنىڭ 20 جىلدىق مەرەيتويىن وقىرمانىمەن بىرگە اتاپ ءوتىپ جاتىر.

اباي-اقپارات 3633

25 ءساۋىر, 2014 ساعات 12:59

تالعام مەن تانۋ

اباي-اقپارات 4563