سارسەنبى, 30 قىركۇيەك 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 107908. جازىلعاندار — 102874. قايتىس بولعاندار — 1725

2014 قازان

1 قازان, 2014 ساعات 13:36

ا.مۇساحانوۆ سەنات دەپۋتاتى بولادى

اباي-اقپارات 3463

1 قازان, 2014 ساعات 13:30

ەاەو تۋرالى شارتتى ءماجىلىس ماقۇلدادى

اباي-اقپارات 2673

1 قازان, 2014 ساعات 12:43

قاسىم امانجول: "قىرىم" ەفيردەن الىنىپ تاستالدى

مەن ءوز قولىمنان كەلگەنىنىڭ بارلىعىن جاسادىم. بەلگىلى ءبىر سەبەپتەرگە بايلانىستى ماتەريال ەفيردەن الىندى

اباي-اقپارات 6820

1 قازان, 2014 ساعات 11:51

وتىزدىققا ەنۋ ويىنشىق ەمەس

اقش-تا ادام ءوزىن-ءوزى ەركىن سەزىنە الادى.

اباي-اقپارات 4181

1 قازان, 2014 ساعات 11:46

قازاقستان اسكەرى 12 مىڭ ساربازعا كوبەيەدى

اباي-اقپارات 3867

1 قازان, 2014 ساعات 11:32

ۆاتيكان مۇراعاتى قازاق تاريحىن پاش ەتتى

زەرتتەۋ جۇمىستارى ۆاتيكان مەملەكەتىنىڭ مۇراعاتتارى مەن كىتاپحانالارىندا جۇرگىزىلگەن.

اباي-اقپارات 6902

1 قازان, 2014 ساعات 11:29

الىستاعى قازاقتار (بايان ولگەي ساپارى)

قازاقتىڭ قوناقجايلىعى، كەڭپەيىلدىلىگى بۇرىننان ەرەكشە عوي.

اباي-اقپارات 7796

1 قازان, 2014 ساعات 10:50

شكولنيك جانە جانارماي جىرى

سوندا شكولنيك جانارماي ماسەلەسىنىڭ ءتۇيىنىن شەشۋدى جوعارىداعى كەلىسىمدەردىڭ قول قويىلۋىنا دەيىن سوزىپ وتىرعانداي اسەر قالدىرادى. جانە جانارمايدى رەسەيدەن تاسيتىندارىن قۋانا حابارلايدى.

اباي-اقپارات 3429