جەكسەنبى, 31 مامىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 10858. جازىلعاندار — 5404. قايتىس بولعاندار — 40

2014 قاراشا

4 قاراشا, 2014 ساعات 16:56

وڭتۇستىكتە وتكەن 15 شارا

وڭتۇستىك قازاقستان وبلىسى ىشكى ساياسات باسقارماسىنىڭ ۇيىمداستىرۋىمەن، اتسالىسۋىمەن قازان ايىنىڭ 1-ءى مەن 31-ءى ارالىعىندا 15 ءىس-شارا وتكىزىلگەن ەكەن.

اباي-اقپارات 4931

4 قاراشا, 2014 ساعات 16:49

«شابىت» XVII حالىقارالىق فەستيۆالى باستالدى

اباي-اقپارات 3403

4 قاراشا, 2014 ساعات 16:45

پاۆلودار ورىستارى بىرىگىڭدەر!

ۋكراينا مەن رەسەي اراسىنداعى جاعدايدان كەيىن قازاقستاندى "ۋكراينا ستسەناري قايتالانباي ما؟" ساۋال كەزىپ ءجۇر. ساراپشىلار ونداي جاعدايدىڭ قازاقستاندا بولۋى مۇمكىن ەمەستىگىنى ايتادى.

اباي-اقپارات 5742

4 قاراشا, 2014 ساعات 09:14

ارۋاقتاردان كەشىرىم سۇراۋ دەگەن قايدا؟

اباي-اقپارات 5782

3 قاراشا, 2014 ساعات 13:41

بالۋان شولاق شىعارمالارى جارىق كوردى

اباي-اقپارات 12134

3 قاراشا, 2014 ساعات 13:37

«ءومىر ءوزى سويلەيدى»

اباي-اقپارات 4035

3 قاراشا, 2014 ساعات 13:32

س.قوجانوۆ: قازاقتىڭ سورىنا تىشىپ كەلگەن - ناداندىق

"يتتەن كوپ تiلماشتار مۇعالiمدiككە اۋدارىلعان ەدi»...

اباي-اقپارات 9571

3 قاراشا, 2014 ساعات 13:17

"كوش، كوشكە كىم ءوش؟"

"قازاقتىڭ اللادان كەيىنگى پاناسى نۇرسۇلتان ءابىشۇلى نازارباەۆقا ارنادىم!"- دەپتى.

اباي-اقپارات 6742