دۇيسەنبى, 25 مامىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 8531. جازىلعاندار — 4400. قايتىس بولعاندار — 35

2014 قاراشا

24 قاراشا, 2014 ساعات 15:18

بەكبولات تىلەۋحان: بۇدان ارتىق سۇمدىق جوق! (ۆيدەو)

بەكبولات تىلەۋحانۇلى وسى ماسەلەگە بايلانىستى ءوز پىكىرىن ايتتى.

اباي-اقپارات 8831

24 قاراشا, 2014 ساعات 12:22

ەلباسىنا اشىق حات: "ماڭگى قازاق ەلى" اكتسياسىن وتكىزەيىك!

ول، ادامزات پەن ۇلتىمىزدىڭ اسىل مۇراتى – تاۋەلسىزدىك، ازاتتىق، بوستاندىق ۇعىمدارىنىڭ ءوزىن قوعام الدىندا اياقاستى ەتىپ، «بوداننان قۇل، قۇلدان جەتەسىز ۇل تۋادى» دەگەننىڭ ۇلگىسىن كورسەتەدى.

اباي-اقپارات 6403

24 قاراشا, 2014 ساعات 12:07

مادەنيەتسىماققا اينالعان - انايىلىق

سىيلاعاننان نە پايدا، «ءسىزدى» قويىپ «سەن» دەسە.

اباي-اقپارات 5939

24 قاراشا, 2014 ساعات 11:58

اباي اۋليە مە؟

اباي ءومىرىنىڭ سوڭىندا اۋليەلىك قاسيەتتەرىن كوپ بايقاتقان...

اباي-اقپارات 5483

24 قاراشا, 2014 ساعات 11:47

وزبەكستانداعى قازاقتار وزگەرىپ بارادى

وزبەكپەن قۇدا بولعاندارىنا ماقتاناتىندارى پايدا بولىپتى.

اباي-اقپارات 10378

24 قاراشا, 2014 ساعات 11:26

تالعات بيگەلدينوۆپەن سوڭعى سۇحبات

ماعان مىناداي ءبىر دۇعانى ۇيرەتىپ، قۇلاعىما ابدەن ءسىڭدىرىپ تاستاپتى.

اباي-اقپارات 4531

24 قاراشا, 2014 ساعات 11:14

ەرلان سايروۆ. ناننىڭ باعاسى تۋرالى

ناننىڭ باعاسىن 30 تەڭگەگە وسىرەمىز،- دەيدى جوعارى جاق.

اباي-اقپارات 3372