جۇما, 10 شىلدە 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 53021. جازىلعاندار — 31277. قايتىس بولعاندار — 264

2014 قاراشا

26 قاراشا, 2014 ساعات 12:18

باس شىرشانىڭ شامىن 1-جەلتوقساندا جاعادى

بۇل تۋرالى اقوردانىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى تاراتقان مالىمەتتەردەن بەلگىلى بولدى.

اباي-اقپارات 2802

26 قاراشا, 2014 ساعات 12:02

ەرلان ارىن بوستاندىققا شىقتى

ەكس-اكىمنىڭ ىسىندە ۇلكەن وزگەرىس

اباي-اقپارات 4487

26 قاراشا, 2014 ساعات 09:19

داۋرەن قۋات. ءۇنسىز الىستاۋ

اباي-اقپارات 4628

26 قاراشا, 2014 ساعات 09:13

بيگەلدىشە بەلدەن باسۋ

قازاق جۋرناليستيكاسىندا سوڭعى جىلدار بەدەرىندە بىرەۋدى جارنامالاپ، ودان بولماسا سىن تەزىنە الىپ تابىس تابۋ ءۇردىسى پايدا بولدى.

اباي-اقپارات 4188

25 قاراشا, 2014 ساعات 12:51

ەرلان ارىن 5 جىلعا سوتتالۋى مۇمكىن

ەكس-اكىم ەرلان ارىننىڭ ىسىنە قاتىستى شەشىم شىعادى

اباي-اقپارات 3442

25 قاراشا, 2014 ساعات 12:41

ەلگە ايرىقشا مىندەت جۇكتەيدى

دانيال احمەتوۆ «نۇر وتان» پارتياسىنىڭ شقو- داعى فيليالىنىڭ توراعاسى بولىپ سايلاندى.

اباي-اقپارات 3186

25 قاراشا, 2014 ساعات 12:22

اقيقاتىن ايتايىق

ەكى جاقتىڭ شىندىعىن اقىل تارازىسىنا سالىپ، بايلام جاساۋ وقىرمان ەنشىسىندەگى دۇنيە.

اباي-اقپارات 5872