دۇيسەنبى, 24 اقپان 2020

2016 قاڭتار

25 قاڭتار, 2016 ساعات 10:06

قىتايداعى قازاق قىزدارى

اباي-اقپارات 3401

25 قاڭتار, 2016 ساعات 09:53

ايەل

ايەلىڭىز تاڭداعان دۇنيەگە كۇلمەڭىز. ول ءسىزدى دە تاڭداعان بولاتىن...

اباي-اقپارات 2591

25 قاڭتار, 2016 ساعات 09:46

مىڭنان استام تاجىك سيريا مەن يراكتا سوعىسىپ ءجۇر

اباي-اقپارات 2094

25 قاڭتار, 2016 ساعات 09:43

قىرعىزستان تۇركيامەن ساۋدا جاساۋعا باعدار ۇستانادى

اباي-اقپارات 1862

25 قاڭتار, 2016 ساعات 09:41

تاجىكستاندا قاۋىپسىزدىك شارالارى كۇشەيتىلدى

اباي-اقپارات 1955

25 قاڭتار, 2016 ساعات 09:38

قىرعىزستاندا جقتب دەرتىنەن 1343 ادام ولگەن

اباي-اقپارات 2148

25 قاڭتار, 2016 ساعات 09:35

قوعام بەلسەندىلەرى سوتتالدى

اباي-اقپارات 1806

25 قاڭتار, 2016 ساعات 09:33

رەسەي داعدارىسقا قارسى جوسپار جاسادى

اباي-اقپارات 2208