جەكسەنبى, 29 ناۋرىز 2020

2016 قاڭتار

26 قاڭتار, 2016 ساعات 14:06

ەشكىم پەرىشتە ەمەس

اباي-اقپارات 3156

26 قاڭتار, 2016 ساعات 13:38

9 جاسار بالانىڭ داعدارىس تۋرالى ولەڭى حيتكە اينالدى

اقتوبەدە وتباسىنىڭ بار بەينەتىن ولەڭ جولدارىمەن جەتكىزگەن بالا اناسىنىڭ جانىن اۋىرتتى دەپ جازادى “كەرەك.info”.

اباي-اقپارات 3749

26 قاڭتار, 2016 ساعات 12:57

ەڭ...ەڭ...ەڭ...

الەمدەگى ەڭ ءىرى ماتەريك-ەۋرازيا (54 ملن كم²)

اباي-اقپارات 26873

26 قاڭتار, 2016 ساعات 12:54

الەمدىك رەيتينگتە قازاقستان قانداي دەڭگەيدە تۇر؟

2015 جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا قازاقستان رەسپۋبليكاسى اتالمىش رەيتينگتە 11 ينديكاتور بويىنشا 53 ورىننان 41 ورىنعا ءتۇستى. ياعني، دۇنيەجۇزىلىك دەڭگەيدەگى ءوز پوزيتسياسىن 12 پۋنكتكە جاقسارتتى

اباي-اقپارات 6484

26 قاڭتار, 2016 ساعات 12:46

ءان ۇرلاعىش انشىلەرگە قاتىستى تاعى دا داۋ شىقتى

وسى كۇنى قاي سالا بولماسىن بۇگىنگىدەي باسەكە قىزعان شاقتا جولى بولماعان، ءوز ورىندارىن تابا الماعان كەيبىر «ماماندار» وزگە بىرەۋدىڭ تۋىندىسىن «ۇرلاپ الىپتى»، دەگەندى ءجيى ەستيتىن بولدىق.

اباي-اقپارات 3269

26 قاڭتار, 2016 ساعات 12:43

بۇ زاماندا "جارماق" بولىپ ءومىر ءسۇرۋ كەرەك

اباي-اقپارات 3043

26 قاڭتار, 2016 ساعات 12:27

گۇلجان ىزتايعا جاۋاپ: جالعان اقپارات جارعا جىعادى

«Abai.kz» بۇل – ەركىن اقپارات الاڭى. وي جارىستىرىپ، پىكىر تالاستىرۋ وقىرمان قاۋىمنىڭ ەنشىسىندە.

اباي-اقپارات 3055

26 قاڭتار, 2016 ساعات 12:19

«امانات» ءفيلمى «وسكار» الۋعا نيەتتى

«امانات» ءفيلمى «وسكار» كينوپرەمياسىنا ۇسىنىلادى.

اباي-اقپارات 2788