سەنبى, 4 ءساۋىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 500. جازىلعاندار — 35. قايتىس بولعاندار — 4

2016 قاڭتار

28 قاڭتار, 2016 ساعات 13:26

ماعاۋيننىڭ وقىرماندارمەن كەزدەسۋى

اباي-اقپارات 4415

28 قاڭتار, 2016 ساعات 13:13

ءتايت، مەنى ادام دەيمىسىڭ؟!

اباي-اقپارات 3732

28 قاڭتار, 2016 ساعات 13:06

"ماموچكي"

اباي-اقپارات 3109

28 قاڭتار, 2016 ساعات 12:59

قانداستاردان كىم دەپۋتاتتىققا لايىق؟

اباي-اقپارات 3107

28 قاڭتار, 2016 ساعات 12:41

سيريا وپپوزيتسياسىنان كەلىسسوزگە قاتىسۋدى تالاپ ەتتى

اباي-اقپارات 2182

28 قاڭتار, 2016 ساعات 12:39

ەكى ەل شەكاراسىنداعى ديۆەرسيا

اباي-اقپارات 2344

28 قاڭتار, 2016 ساعات 12:37

قىتاي تاجىك ازاماتىن ءولىم جازاسىنا كەسپەك

اباي-اقپارات 2349

28 قاڭتار, 2016 ساعات 12:24

دۇعالوۆا دەپۋتات بولاتىنداي تۇك بىتىرگەن جوق

ەلدىڭ باس پارتياسى «نۇر وتاننىڭ» حاتشىسى فارحاد قۋانعانوۆ بۇعان دەيىن قازاقستاندىق سپورت جانە ونەر جۇلدىزدارى دا دەپۋتات رەتىندە باقتارىن سىناۋعا قۇقىلى ەكەنىن ايتىپ، ولاردىڭ قاتارىندا ءانشى جانار دۇعالوۆانىڭ دا ەسىمىن اتاعان ەدى.

اباي-اقپارات 5204