سارسەنبى, 30 قىركۇيەك 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 107908. جازىلعاندار — 102874. قايتىس بولعاندار — 1725

2016 قاڭتار

27 قاڭتار, 2016 ساعات 12:00

سايلاۋبەك: "ەلباسىنىڭ ساياساتىن قولدايمىن"

قازاقستانداعى ەكى ادامنىڭ ءبىرى ساكەڭدى تانيدى. ساياساتپەن اينالىسىپ جاتساق، ءبىزدى حالىقتىڭ 75 پايىزى قولدايدى دەپ سەنىمدى تۇردە ايتا الامىن.

اباي-اقپارات 5110

27 قاڭتار, 2016 ساعات 11:01

وتانعا ورالعان اعايىنداردىڭ اراسىنان دەپۋتات نە ءۇشىن كەرەك؟

بۇل – ۇلتىمىزدىڭ پاتريوتتىق سەزىمىنە تىڭ سەرپىن بەرەتىن كۇش بولماق.

اباي-اقپارات 4540

27 قاڭتار, 2016 ساعات 10:44

قوسىلۋ مەن اجىراسۋ. "قوشتاسقىم كەلمەيدى"

جاسىراتىنى جوق، بۇل قويىلىمدا م.چەحوۆ، ب.برەحتىڭ تەاتر ادىسىندەگى ەلەمەنتتەر قولدانىلادى.

اباي-اقپارات 5449

27 قاڭتار, 2016 ساعات 09:43

سەناتتى دا مەرزىمىنەن بۇرىن تاراتۋ كەرەك!

سەناتورلار داعدارىسقا ۇرىندىرعان زاڭداردى ءماجىلىستىڭ دەپۋتاتتارىمەن بىرگە قابىلداعاندىقتان، بىردەي جاۋاپتى!

اباي-اقپارات 5151

26 قاڭتار, 2016 ساعات 16:07

سايلاۋبەك سايلاۋعا تۇسەتىن بولدى

– ساكەڭ دەپۋتات بولۋعا قارسى ەمەس. سايلاۋبەك قازىر «بانيادا». سويلەسە المايدى.

اباي-اقپارات 15021

26 قاڭتار, 2016 ساعات 15:48

كىشكەنتاي "كيىز ءۇيدىڭ" كەرەمەتى

قازىر ەكىنىڭ ءبىرى عالامتوردا وتىرىپ، جاعا ۇستاتار جاڭالىقتاردى وقىپ، ازعىندىققا تولى ۆيدەولاردى كورۋدە. جامان دۇنيەنىڭ تەز تارالاتىنى بەلگىلى عوي. «ناتيجەسىندە» قازاقى تاربيەنىڭ قۇلدىراپ، جاس ۇرپاق تەرىس تاربيەگە تەز ۇيرەنۋدە. جاڭا تۋعان بالا انانىڭ ءالديىن ەستىمەسە، بالاباقشاعا بارعان ءبۇلدىرشىن قازاقى ەرتەگى تىڭداماسا، مەكتەپكە بارعان وقۋشى سالت-ءداستۇر مەن ادەت-عۇرىپقا سۋسىنداماسا، تاربيەلى جاستار قايدان شىعادى؟

اباي-اقپارات 4915

26 قاڭتار, 2016 ساعات 15:16

ءپۋتيننىڭ بۇرىنعى ايەلى كۇيەۋگە ءتيدى

ءپۋتيننىڭ بۇرىنعى ايەلى ليۋدميلا پۋتينا 58 جاسىندا وزىنەن 21 جاس كىشى ازاماتقا تۇرمىسقا شىقتى.

اباي-اقپارات 5488

26 قاڭتار, 2016 ساعات 14:15

الاقانداي سينگاپۋر: 30 ەلگە قارا وزىڭە قارا

دامۋدىڭ سينگاپۋرلىق ۇلگiسiن تاڭداعان قازاقستانعا “ار-ۇجدان” دەيتiن ەكونوميكالىق ۇعىم جەتiسپەي تۇر.

اباي-اقپارات 6656