بەيسەنبى, 1 قازان 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 107979. جازىلعاندار — 102937. قايتىس بولعاندار — 1725

2016 جەلتوقسان

30 جەلتوقسان, 2016 ساعات 13:49

تاۋەلسىزدىكتىڭ شيرەك عاسىرىنداعى جامبىل ءوڭىرى

اباي-اقپارات 3528

30 جەلتوقسان, 2016 ساعات 13:44

2016 جىل نەسىمەن ەستە قالدى؟

اباي-اقپارات 5952

29 جەلتوقسان, 2016 ساعات 10:30

ىدىرىسوۆ جۇمىستان قۋىلاتىنداي نە ايتىپ قويدى؟

قىرىمنىڭ ستاتۋسى ءالى انىقتالماعانىن ايتىپ، قازاقستاندىقتاردى ەسكەرتكەن ەدى...

اباي-اقپارات 9705

29 جەلتوقسان, 2016 ساعات 09:35

شەنەۋنىكتەردىڭ جالاقىسىن كوتەرۋگە قارسىمىز

شەنەۋنىكتەردىڭ جالاقىسىن كوتەرۋگە بولىنەتىن قارجى ەڭ تومەنگى زەينەتاقىنى كوتەرۋگە باعىتتالسىن!

اباي-اقپارات 4388

29 جەلتوقسان, 2016 ساعات 09:07

اۆياتسيا ارداگەرىنىڭ ونەگەسى

اۆياتسيا سالاسىنىڭ ارداگەرى ءابۋ سماعۇلۇلى بۇگىندە سەكسەننىڭ سەڭگىرىنە شىعىپ كەلەدى.

اباي-اقپارات 3729

28 جەلتوقسان, 2016 ساعات 18:27

ەلباسى 8 اي مينيستر بولعان بيشىمباەۆتى قىزمەتىنەن بوساتتى

قۋاندىق بيشىمباەۆتىڭ جاڭا لاۋازىمى تۋرالى رەسمي اقپارات تاراعان جوق.

اباي-اقپارات 5176

28 جەلتوقسان, 2016 ساعات 18:16

قازاق تىلىندە سويلەمەيتىن ىدىرىسوۆ قىزمەتىنەن بوسادى

ىدىرىسوۆتىڭ قانداي قىزمەتكە اۋىسقانى تۋرالى رەسمي اقپارات بەرىلگەن جوق.

اباي-اقپارات 6296

28 جەلتوقسان, 2016 ساعات 16:03

ب.توباياقوۆ: باس قالانىڭ كوشەلەرى بوتەن تىلدە جازىلعانى قالاي؟

ءومىر بويى ورىس ءتىلىن قوساقتاپ ءجۇرۋشى ەك، ەندى اعىلشىن تىلىنە بار بولسىن.

اباي-اقپارات 4952