سارسەنبى, 30 قىركۇيەك 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 107908. جازىلعاندار — 102874. قايتىس بولعاندار — 1725

2017 قازان

31 قازان, 2017 ساعات 14:00

كرەمل پروپاگانداسى - قازاقتى ارانداتۋ

نۇرگەلدى ابدىعانيۇلى 6827

31 قازان, 2017 ساعات 13:15

جاڭا ءالىپبي – رۋحاني دامۋدىڭ كەپىلى

 سايلاۋ باتىرشا-ۇلى 4325

31 قازان, 2017 ساعات 13:10

قمدب. الماتىدا حالال جارمەڭكە ءوتىپ جاتىر

Abai.kz 4956

30 قازان, 2017 ساعات 11:13

قارتتار ءۇيى

Abai.kz 5509