سارسەنبى, 15 شىلدە 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 63514. جازىلعاندار — 38008. قايتىس بولعاندار — 375

2019 قىركۇيەك

30 قىركۇيەك, 2019 ساعات 13:11

قازاق كارتاسى كىمدەرگە بەرىلەدى؟

Abai.kz 2817

30 قىركۇيەك, 2019 ساعات 12:57

اۋدارما ارقىلى قابىلدانعان زاڭ جۇزەگە اسپايدى

نۇرتورە ءجۇسىپ 1996

30 قىركۇيەك, 2019 ساعات 12:16

كينو مەن قارا قارعا

ايشۋاق دارمەنۇلى 3946