سەيسەنبى, 7 شىلدە 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 41065. جازىلعاندار — 13614. قايتىس بولعاندار — 188

2019 قىركۇيەك

6 قىركۇيەك, 2019 ساعات 12:15

قازاق جانە اعىلشىن تىلدەرى اراسىندا قانشا ۇقساستىق بار؟

ريزا ىسقاق 3235