سەيسەنبى, 31 ناۋرىز 2020
جاڭالىقتار 1576 0 پىكىر 29 قىركۇيەك, 2011 ساعات 10:43

ەركiن تولەك. تۋىمىز تۋلاقتاي بوپ جاتىر

تاۋەلسiزدiكتiڭ قادiر-قاسيەتiن قانشالىقتى سەزiنiپ ءجۇرمiز؟" دەگەن ساۋال كوپ ازاماتتىڭ كوكەيiندە تۇراتىن دا شىعار. دەسە دە، كوڭiلدە كوپ كۇدiك بار. ەلدiڭ بولاشاعىنا، تاريحىنا، جەرiنە، تiلiنە، مادەنيەتiنە، مەملەكەتتiڭ قۇندىلىقتارىنا نەمقۇرايدى قارايتىن ازاماتتار دا از ەمەس ەكەن ارامىزدا. ماسەلەن تالدىقورعان قالاسى اكiمشiلiگiنiڭ كوممۋنالدىق قىزمەتشiلەرi كوك تۋدى كۇرەسiن سالاتىن قاپ رەتiندە پايدالانعانى تۋرالى باق وكiلدەرi جارىسا جاريالاعان ەدi. ازيادا ويىندارى كەزiندە تاعى بiر شي شىقتى. استانا قالاسىنداعى "قازاقستان" سپورت سارايىندا حوككەيدەن جاپون كومانداسىن جەڭگەن ەلiمiزدiڭ سپورتشىلارىنىڭ بiرi بايراعىمىزدى جەرگە تاستاي سالعانى وكiنiشتi بولدى.
جاقىندا الماتى وبلىسى، قاراساي اۋدانىنا قاراستى "اقساي" يپپودرومىندا ءدۇبiرلi ات جارىسى ءوتتi. بارعان ادام دا، شاپقان تۇياق تا كوپ. سايگۇلiكتەردiڭ جەر تارپىپ، پىسقىرىنىپ تiزiلiپ تۇرعان ءساتiن كورiپ، سۋرەتكە تۇسiرۋگە اسىقتىم. ءسال بيiكتەۋ جەر بولسا دەگەن ويمەن جان-جاعىما قاراسام، يپپودرومنىڭ iشiندە شولۋ مۇناراسى بار ەكەن، قۋانىپ كەتتiم. فوتواپپاراتىمدى مويىنىما اسىپ الىپ، سول مۇناراعا جۇگiرە جونەلدiم. باسپالداقپەن ورلەپ بارا جاتىپ جەرگە قاراسام، قازاقتىڭ تۋى اياقتىڭ استىندا جاتىر ەكەن. جۇرەرiمدi, نە جۇرمەسiمدi بiلمەي تۇرىپ قالدىم. مۇنارانىڭ اينالاسىندا ۇيىمداستىرۋشىلار دا، پوليتسيا دا، اتبەگiلەر دە ارى-بەرi ءوتiپ ءجۇر. ەشكiم "مىنا تۋدى كiم تاستاعان؟" دەمەيدi.

تاۋەلسiزدiكتiڭ قادiر-قاسيەتiن قانشالىقتى سەزiنiپ ءجۇرمiز؟" دەگەن ساۋال كوپ ازاماتتىڭ كوكەيiندە تۇراتىن دا شىعار. دەسە دە، كوڭiلدە كوپ كۇدiك بار. ەلدiڭ بولاشاعىنا، تاريحىنا، جەرiنە، تiلiنە، مادەنيەتiنە، مەملەكەتتiڭ قۇندىلىقتارىنا نەمقۇرايدى قارايتىن ازاماتتار دا از ەمەس ەكەن ارامىزدا. ماسەلەن تالدىقورعان قالاسى اكiمشiلiگiنiڭ كوممۋنالدىق قىزمەتشiلەرi كوك تۋدى كۇرەسiن سالاتىن قاپ رەتiندە پايدالانعانى تۋرالى باق وكiلدەرi جارىسا جاريالاعان ەدi. ازيادا ويىندارى كەزiندە تاعى بiر شي شىقتى. استانا قالاسىنداعى "قازاقستان" سپورت سارايىندا حوككەيدەن جاپون كومانداسىن جەڭگەن ەلiمiزدiڭ سپورتشىلارىنىڭ بiرi بايراعىمىزدى جەرگە تاستاي سالعانى وكiنiشتi بولدى.
جاقىندا الماتى وبلىسى، قاراساي اۋدانىنا قاراستى "اقساي" يپپودرومىندا ءدۇبiرلi ات جارىسى ءوتتi. بارعان ادام دا، شاپقان تۇياق تا كوپ. سايگۇلiكتەردiڭ جەر تارپىپ، پىسقىرىنىپ تiزiلiپ تۇرعان ءساتiن كورiپ، سۋرەتكە تۇسiرۋگە اسىقتىم. ءسال بيiكتەۋ جەر بولسا دەگەن ويمەن جان-جاعىما قاراسام، يپپودرومنىڭ iشiندە شولۋ مۇناراسى بار ەكەن، قۋانىپ كەتتiم. فوتواپپاراتىمدى مويىنىما اسىپ الىپ، سول مۇناراعا جۇگiرە جونەلدiم. باسپالداقپەن ورلەپ بارا جاتىپ جەرگە قاراسام، قازاقتىڭ تۋى اياقتىڭ استىندا جاتىر ەكەن. جۇرەرiمدi, نە جۇرمەسiمدi بiلمەي تۇرىپ قالدىم. مۇنارانىڭ اينالاسىندا ۇيىمداستىرۋشىلار دا، پوليتسيا دا، اتبەگiلەر دە ارى-بەرi ءوتiپ ءجۇر. ەشكiم "مىنا تۋدى كiم تاستاعان؟" دەمەيدi.
مەنi "تۋ قايدان كەلدi, كiم وسى جەرگە اكەپ تاستادى؟" دەگەن سۇراقتار مازالاي باستادى. سۇراستىرسام، بىلاي بولعان سياقتى: مۇنارا باسىنداعى ەسكi تۋدى جاڭالايدى دا، ەسكi بايراقتى تروستىڭ استىنا تاستاي سالعان! مەملەكەتتiك نىشاندى ماشينا سۇرتەتiن سۇرتكiش رەتiندە قالدىرىپ كەتۋ وتانسۇيگiشتiكتiڭ كورiنiسi ەمەس. تۋ - قاسيەتتi ۇعىم، ەلدiڭ رۋحى مەن نامىسىنىڭ بەلگiسi. وسىنداي سوراقىلىقتار شەتەلدە بولسا، كiنالi ازاماتتى جاۋاپقا تارتار ەدi. نەگە بiز جىم-جىرت وتىرا بەرەمiز؟

«تۇركىستان» گازەتى

0 پىكىر