سارسەنبى, 27 مامىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 8969. جازىلعاندار — 4613. قايتىس بولعاندار — 37
532 0 پىكىر 24 ناۋرىز, 2020 ساعات 13:45

بيلىك كارانتين جاريالانباعان قالالارداعى ساۋدا ورىندارىنىڭ جۇمىسىنا رۇقسات ەتتى

قازاقستان ۇكىمەتى توتەنشە جاعداي كەزىندە كارانتين ەنگىزىلمەگەن ايماقتاردا ساۋدا ورىندارى مەن بازارلاردىڭ جۇمىس ىستەۋىنە رۇقسات ەتتى. بۇل شەشىمدى ساۋدا جانە ينتەگراتسيا مينيسترلىگى مەن دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى بىرىگىپ قابىلدادى.

ساۋدا جانە ينتەگراتسيا مينيسترلىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقاەۆتىڭ 15 ناۋرىزداعى ەل اۋماعىندا توتەنشە جاعداي جاريالاۋ تۋرالى بۇيرىعىنا وزگەرىس ەنگىزىلگەن.

وزگەرىسكە ساي، كارانتين جاريالانعان ايماقتاردا اۋماعى 2000 شارشى مەتردەن كەم ەمەس ساۋدا، ويىن-ساۋىق ورتالىقتارى، گيپەرماركەتتەر، ساۋدا ۇيلەرى، بازارلار توتەنشە جاعداي ۋاقىتىندا تاڭعى ساعات وننان كەشكى التىعا دەيىن جۇمىس ىستەيدى. تاماق ساتپايتىن بازارلار تاڭعى 11-دەن كەشكى بەسكە دەيىن اشىق بولادى.

بۇل ەرەجە كارانتيندەگى الماتى مەن نۇر-سۇلتان قالاسىندا جۇرمەيدى.

قازىر قازاقستاندا بارلىعى 62 ادام Covid-19 دەرتىنە شالدىقتى. نۇر-سۇلتاندا - 32 ادام، الماتى قالاسىندا - 26 ادام، قاراعاندى قالاسىندا - ەكى ادام، الماتى وبلىسىندا - ءبىر ادام، اقتوبە وبلىسىندا - ءبىر ادام كوروناۆيرۋس جۇقتىردى.

قازاقستاندا كوروناۆيرۋسقا بايلانىستى 15 ساۋىرگە دەيىن توتەنشە جاعداي. 19 ناۋرىزدان باستاپ الماتى مەن نۇر-سۇلتان قالاسى كارانتينگە كوشتى. توتەنشە جاعداي جاريالانعاندا ەل اۋماعىنداعى ساۋدا جانە ويىن-ساۋىق ورتالىقتارى، تاماقتان باسقا زات ساتاتىن دۇكەندەر مەن ساۋدا ورىندارىنىڭ جۇمىسى توقتاتىلعان ەدى.

Abai.kz

0 پىكىر