جەكسەنبى, 9 تامىز 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 97829. جازىلعاندار — 71609. قايتىس بولعاندار — 1058
1568 3 پىكىر 30 ماۋسىم, 2020 ساعات 13:07

ورىس-قازاق شەكاراسىندا تاعى دا مىڭنان استام ميگرانت جينالىپ قالدى

رەسەيدىڭ ورىنبور وبلىسىنداعى سول-يلەتسك ايماعىنا مىڭنان استام قىرعىزستان ازاماتى، 200-گە جۋىق وزبەكستان جانە 30-دان استام تاجىكستان ازاماتى جينالىپ قالدى. ولار قازاقستانعا ءوتىپ، ءارى قاراي وتانىنا ورالعىسى كەلەدى دەپ حابارلايدى Orenday.ru.

قىرعىزستاننىڭ ورىنبورداعى قۇرمەتتى كونسۋلى جاندار ۋلۋ تاالايبەك كورشى ەلدىڭ بيلىك وكىلدەرىمەن ترانزيت ءدالىزى جونىندە كەلىسسوز ءجۇرىپ جاتقانىن ايتتى. "ديپلوماتيالىق كەلىسسوز كەمىندە 20-30 كۇنگە سوزىلادى" دەگەن ول.

"ميگرانتتارعا كومەكتەسىپ جاتقان مەيىرىمدى جاندار تابىلىپ جاتىر. ولارعا قازىر جەرگىلىكتى تۇرعىندار، ۆولونتەرلار مەن قايىرىمدىلىق قورلارى كومەكتەسىپ جاتىر", – دەپ كونسۋل ورىنبورلىق باسىلىمعا پىكىر بىلدىرگەن.

باسىلىم مالىمەتىنشە، ميگرانتتار قازىر تىگىلگەن شاتىردا تۇرىپ جاتىر. اراسىندا اياعى اۋىر ايەلدەر، زەينەت جاسىنداعى قاريالار مەن بالالار دا بار.

بۇل وسىمەن ورىس-قازاق شەكاراسىنا جينالعان ءۇشىنشى توپ. ءبىرىنشى توپتاعى 541 ادام 7 مامىردا شەكارادان وتكەن. قىرعىزستانعا بارعاندا، ولاردىڭ جۇزدەن استامىنان كوروناۆيرۋس انىقتالعان. ەكىنشى توپتاعى 500 ادام مامىر ايىنىڭ ورتاسىندا شەكارادان ءوتىپ، ەلىنە ورالعان.

Abai.kz

3 پىكىر