بەيسەنبى, 22 ءساۋىر 2021
46 - ءسوز 1913 6 پىكىر 15 شىلدە, 2020 ساعات 15:39

سىرداريا وزەنى تارتىلىپ بارادى، مينيستر مىرزا!

ەكولوگيا ، گەولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار ءمينيسترى ماعزۇم مىرزاعاليەۆكە مينيستر مىرزا!

بابالاردان قالعان “جۇت جەتى اعايىندى” دەگەن ءسوز بار. ءوزىڭىز دە حاباردار بولارسىز سىرداريا وزەنى بيىل تارتىلىپ قالدى دەۋگە بولادى. ويتكەنى ترانسشەكارالىق وزەنگە قاتىستى كورشى ەلدەرمەن ەڭ بولماسا ءبىر ملد.كۋب سۋ الۋدىڭ جولدارى جاسالىنباي قالدى. قازىر شاردارا سۋ قويماسىنان سەكۋندىنا 500 كۋب.سۋ جىبەرىلۋدە. شىلدەنىڭ اياعىندا بۇل كولەم تاعى دا قىسقارتىلۋى مۇمكىن، ويتكەنى شاردارانىڭ وزىنە جوعارىدان سۋ ءتۇسىپ جاتقان جوق.

دەمەك قىزىلوردا وبلىسىنىڭ شيەلى، جاڭاقورعان، قارماقشى، قازالى اۋداندارىنىڭ كۇرىش داقىلدارى سۋسىز قالادى. بۇل اۋدانداردىڭ نەگىزگى كۇنكورىسى كۇرىش پەن باۋ باقشا ونىمدەرى . سۋ جەتپەسە الا جازداي ديحانشىلاردىڭ ەتكەن ەڭبەگى زايا كەتەدى دەگەن ءسوز.

جۋىردا ءبىر توپ ەگىنشىلەرمەن كەزدەستىم. سىزدەر “ەگىن ەك، مال باق كۇندەرىڭدى كورىڭدەر “ دەيسىزدەر، سىرداريادا سۋ جوق، ەككەن ەگىنىمىز سۋدان قالىپ بارا جاتىر دەپ زار قاقاندا قالاي جۇباتارىمدى بىلمەدىم.

مينيستر مىرزا، بالكىم ءوزىڭىز، بولماسا سۋ كوميتەتىنىڭ توراعاسى وبلىسقا بارىپ قالىپتاسقان جاعدايدى ءوز كوزدەرىڭىزبەن كورىپ، تەز ارادا شەشىم قابىلداماسىڭىزدار كەش بولىپ قالادى.

مەن دە پارلامەنت مۇشەسى رەتىندە سىزدەرمەن بىرگە جۇمىس جاساۋعا ءازىرمىن. 

مۇرات باقتيارۇلىنىڭ جازباسى

Abai.kz

6 پىكىر