سەيسەنبى, 29 قىركۇيەك 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 107833. جازىلعاندار — 102805. قايتىس بولعاندار — 1725
بيلىك 1045 5 پىكىر 30 شىلدە, 2020 ساعات 17:22

ەندى كوشەدە ماسكا تاعۋ مىندەتتى بولدى

قازاقستاننىڭ باس سانيتار دارىگەرى ايجان ەسماعامبەتوۆا ماسكا تاعۋ ەرەجەسىن انىقتايتىن جاڭا قاۋلىعا قول قويدى.

«قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ باس مەملەكەتتىك سانيتارلىق دارىگەرىنىڭ 2020 جىلعى 26 ماۋسىمداعى №43 قاۋلىسىنا وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزۋ تۋرالى» قاۋلى بەكىتىلدى.

«جابىق نىسانداردا ء(دارىحانا، دۇكەن، كەڭسە، مەديتسينالىق ۇيىم، حالىققا قىزمەت كورسەتۋ سالاسىنداعى ۇيىم جانە تاعى باسقالارىندا), سونداي-اق كولىك پەن كوشەدە بارلىق ادام قورعانىش ماسكالارىن تاعۋعا مىندەتتى», - دەلىنگەن قۇجاتتا.

بۇعان دەيىن باس مەملەكەتتىك سانيتار دارىگەر ايجان ەسماعامبەتوۆا ماسكا تاعۋ مىندەتتى ەكەنىن، بۇل نورما 26 شىلدەدەگى 43-ءشى قاۋلىدا قابىلدانعانىن ايتقان.

Abai.kz

5 پىكىر