بەيسەنبى, 21 قاڭتار 2021
1085 4 پىكىر 4 تامىز, 2020 ساعات 15:30

شەرۋ وتكىزگەن «دەسانتشىلار» كەشىرىم سۇرادى

2-تامىز كۇنى پاۆلوداردا شەرۋگە شىققان كسرو اۋە دەسانتتارى قالا تۇرعىندارىنان كەشىرىم سۇرادى. بۇل تۋرالى kazlenta.kz جازعان. 

سايت مالىمەتىنشە، بۇرىنعى دەسانتشىلار پاۆلودار تۇرعىندارىنان كەلتىرىلگەن قولايسىزدىقتار ءۇشىن، جولداردا توتەنشە جاعداي تۋدىرىپ، كارانتين رەجيمىن بۇزعانى ءۇشىن كەشىرىم سۇراعان.

جولداعى توتەنشە جاعدايدى جاساعان 22 قاتىسۋشى انىقتالىپ، كولىك قۇرالدارىنىڭ قوزعالىسىنا كەدەرگى كەلتىرگەندەر قر اقبتك-ءنىڭ 614 بابى بويىنشا اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى. (10 اەك ايىپپۇل).

سونداي-اق، 16 ادامعا قاتىستى، كارانتيندىك رەجيمدى بۇزعانى ءۇشىن قر اقبتك-ءنىڭ 425-بابى - (حالىقتىڭ سانيتارلىق-ەپيدەميولوگيالىق سالاۋاتتىلىعى سالاسىنداعى زاڭناما تالاپتارىن، سونداي-اق گيگيەنالىق نورمالاردى بۇزۋ) بابى بويىنشا ءىس قارالىپ، پاۆلودار وبلىسىنىڭ تاۋارلار مەن قىزمەتتەردىڭ ساپاسىن باقىلاۋ دەپارتامەنتىنە جىبەرىلگەن.

سونىمەن قاتار، 6 جۇرگىزۋشى اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى. اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تۋرالى كودەكسىنىڭ 602-بابىنىڭ 1-بولىگى - كولىك قۇرالدارىنىڭ جۇرگىزۋشىلەرى كۇندىزگى ۋاقىتتا جانە (نەمەسە) دىبىستىق سيگنالداردا سىرتقى جارىق قۇرىلعىلارىن پايدالانۋ ەرەجەلەرىن بۇزعانى ءۇشىن 3 اەك مولشەرىندە ايىپپۇل سالىنعان.

ايتا كەتەيىك، كۇنى كەشە Abai.kz سايتىندا بۇل ماسەلەگە قاتىستى «كەڭەس دەسانتتارى كىمگە قىر كورسەتپەك؟» اتتى ماقالا جاريالانعان بولاتىن.

Abai.kz

4 پىكىر