سەنبى, 5 جەلتوقسان 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 135498. جازىلعاندار — 119419. قايتىس بولعاندار — 2034
1467 11 پىكىر 30 قازان, 2020 ساعات 11:32

قىرعىزستان قازاقستاننان كومەك سۇرادى

قىرعىزستاننىڭ سىرتقى ىستەر ءمينيسترى رۋسلان قازاقباەۆ قازاقستاننان قايتارىمسىز ءدارى-دارمەك پەن قورعانىس قۇرالدارىن سۇراعان. بۇل تۋرالى قىرعىزستان ءسىم ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلايدى.

29 قازاندا رۋسلان قازاقباەۆ نۇر-سۇلتانعا رەسمي ساپارمەن بارىپ، قازاقستاندىق ارىپتەسى مۇحتار تىلەۋبەردىمەن كەزدەسكەن.

كەزدەسۋ بارىسىندا ساياسي، ساۋدا-ەكونوميكالىق، مادەني-گۋمانيتارلىق جانە ميگراتسيالىق سالادا قىرعىز-قازاق ىنتىماقتاستىعى ءسوز بولعان.

"ەلدەگى الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق جاعدايعا بايلانىستى رۋسلان قازاقباەۆ قىرعىز تارابىنا قارجىلاي-تەحنيكالىق كومەك كورسەتۋدى سۇرادى", - دەلىنگەن حابارلامادا.

بۇدان بولەك ەكى ەل اراسىنداعى شەكارادا جۇك وتكىزۋ كەزىندە بولاتىن قيىندىقتاردى جويۋ ماسەلەسى تالقىلانعان. قىرعىز تارابى جۇك وتكىزۋدە بىرىڭعاي الگوريتم جاساۋدى ۇسىنعان. سونىمەن بىرگە شەكارا ايماعىنان اۋىل شارۋاشىلىعى ونىمدەرىن ەكسپورتتاۋ ءۇشىن بىرلەسكەن ساۋدا-لوگيستيكالىق ورتالىق اشۋ ۇسىنىلعان.

سۋ-ەنەرگەتيكالىق ماسەلەلەر دە ءسوز بولعان. كەزدەسۋ قورىتىندىسىندا باۋىرلاس ەكى ەلدىڭ قارىم-قاتىناسى ودان ءارى بەرىك دامي بەرەتىنىنە سەنىم بىلدىرگەن.

Abai.kz

11 پىكىر