سارسەنبى, 7 جەلتوقسان 2022
جاڭالىقتار 2358 0 پىكىر 5 اقپان, 2012 ساعات 05:29

يسپوۆەد ريادوۆوگو پالاچا

و «ناپرياجەني نەرۆ» يسپولنيتەليا

28.11.2011

ۆلاستيتەل - ەتو توت، كتو ۆيديت ۆ زاۆيسيموم وت نەگو چەلوۆەكە تولكو نۋجنۋيۋ فۋنكتسيۋ ي ترەبۋەت ەە يسپولنەنيا. مۋج وت جەنى - چتوبى ۋجين ۆوۆرەميا گوتوۆيلا، ا ۆسە ەە «بابي شتۋچكي» - پوبوكۋ، نا كوتوروم ون ي لەجيت نا ديۆانە. ناچالنيك وت پودچينەننوگو - چتوبى لەس ۆ ليۋبۋيۋ ستۋجۋ ۆاليل، حوت تى تريجدى شالاموۆ. يلي - وحرانيال تەح، كتو ۆاليت (حوت - دوۆلاتوۆ). يلي - راسسترەليۆال تەح، كوگو ك لەسوپوۆالۋ نە دوپۋستيلي (تۋت دوستوينىح ليۋدەي نە زامەچەنو).

 

يسپولنيتەل - توت، كتو سوگلاشاەتسيا بىت تولكو فۋنكتسيەي. نە چەلوۆەكوم - تو ەست نەكوەي سۋششنوستيۋ س سوبستۆەننىم وتنوشەنيەم ك ميرۋ، س چۋۆستۆامي، مىسليامي، سومنەنيامي، س سوۆەستيۋ، ناكونەتس. پوەت پيسال: «كاك پروستو بىت ني ۆ چەم نە ۆينوۆاتىم /سوۆسەم پروستىم سولداتوم، سولداتوم...»

پەرەد نامي (سم. دوكۋمەنت) - ۆ سۋششنوستي، يسپوۆەد يسپولنيتەليا. نۋ، كونەچنو، ساموششادياششايا. نو ۆەد ي نە باتيۋشكە جە يسپوۆەدۋەتسيا - توۆاريششۋ پو پارتي جدانوۆۋ.

كرەپكو ۆەريت ۆ ەگو «بولشەۆيستسكۋيۋ چۋتكوست».

و «ناپرياجەني نەرۆ» يسپولنيتەليا

28.11.2011

ۆلاستيتەل - ەتو توت، كتو ۆيديت ۆ زاۆيسيموم وت نەگو چەلوۆەكە تولكو نۋجنۋيۋ فۋنكتسيۋ ي ترەبۋەت ەە يسپولنەنيا. مۋج وت جەنى - چتوبى ۋجين ۆوۆرەميا گوتوۆيلا، ا ۆسە ەە «بابي شتۋچكي» - پوبوكۋ، نا كوتوروم ون ي لەجيت نا ديۆانە. ناچالنيك وت پودچينەننوگو - چتوبى لەس ۆ ليۋبۋيۋ ستۋجۋ ۆاليل، حوت تى تريجدى شالاموۆ. يلي - وحرانيال تەح، كتو ۆاليت (حوت - دوۆلاتوۆ). يلي - راسسترەليۆال تەح، كوگو ك لەسوپوۆالۋ نە دوپۋستيلي (تۋت دوستوينىح ليۋدەي نە زامەچەنو).

 

يسپولنيتەل - توت، كتو سوگلاشاەتسيا بىت تولكو فۋنكتسيەي. نە چەلوۆەكوم - تو ەست نەكوەي سۋششنوستيۋ س سوبستۆەننىم وتنوشەنيەم ك ميرۋ، س چۋۆستۆامي، مىسليامي، سومنەنيامي، س سوۆەستيۋ، ناكونەتس. پوەت پيسال: «كاك پروستو بىت ني ۆ چەم نە ۆينوۆاتىم /سوۆسەم پروستىم سولداتوم، سولداتوم...»

پەرەد نامي (سم. دوكۋمەنت) - ۆ سۋششنوستي، يسپوۆەد يسپولنيتەليا. نۋ، كونەچنو، ساموششادياششايا. نو ۆەد ي نە باتيۋشكە جە يسپوۆەدۋەتسيا - توۆاريششۋ پو پارتي جدانوۆۋ.

كرەپكو ۆەريت ۆ ەگو «بولشەۆيستسكۋيۋ چۋتكوست».

ي ۆ چەم جە يسپوۆەدۋەتسيا وپەرۋپولنوموچەننىي نكۆد پ.ك. فيليحين، يسپىتىۆايۋششي، پو ەگو سلوۆام، «نەچەلوۆەچەسكوە ناپرياجەنيە نەرۆ»؟ ا ۆ توم، چتو ۆ 1937-1938 گوداح يزبيۆال پودسلەدستۆەننىح، ني ۆ چەم نە ۆينوۆاتىح رابوچيح ي كرەستيان، ستاۆيل يح ۆ «ستويكۋ» (ەتو وزناچالو سۋتكامي نە پريلەچ، نە پريسەست), راسسترەليۆال. نو - «نە كورىستي رادي، توكمو ۆولەيۋ...» كوگو؟ دا ناچالنيچكوۆ پو نكۆد ي تەح سامىح پارتينىح رۋكوۆوديتەلەي، كوتورىە پوسلە ۋسپەشنوگو زاۆەرشەنيا بولشوگو تەررورا ي زامەنى ەجوۆتسەۆ نا بەريەۆتسەۆ پوكازاتەلنو راسپراۆلياليس س بەدنىمي فيليحينىمي.

ي وبۆينيال پ.ك. فيليحينا اج توۆاريشش يگناتوۆ، پەرۆىي سەكرەتار كۋيبىشەۆسكوگو وبكوما ۆكپ(ب), كوتورىي سام بىل ۆ توي ترويكە، چي پريكازى فيليحين دوبروسوۆەستنو يسپولنيال. نۋ كاك تۋت نە ۆزىگراەت رەتيۆوە؟! ۆەد نەسپراۆەدليۆوست! ي نە پو وتنوشەنيۋ ك كاكيم-تو تام «رابوچيم ي كرەستيانام»، ا ك نەمۋ سامومۋ، فيليحينۋ! دا ەششە ۆ پيانستۆە وبۆينيايۋت، ا ون ۆەد نا رابوتە نە پيل، تولكو - پوسلە (و چەم، بيا سەبيا ۆ گرۋد، سۆيدەتەلستۆۋەت ت. جدانوۆۋ). راسسترەليايۋت نەسكولكو دەسياتكوۆ پريگوۆورەننىح ترويكوي، ي - راسسلابيتسيا جە نادو. سامو ناچالستۆو سپيرتنوە نا ەتي رەلاكسى ۆىپيسىۆالو.

جالكو فيليحينا؟ منە - نەت. دۋمايۋ، ي توۆاريشش جدانوۆ (كۋدا بولەە ستراشنىي پالاچ، چەم ەتوت وبيجەننىي وپەر) ەگو نە پوجالەل - ۆو ۆسياكوم سلۋچاە، سانوۆنىي وتۆەت نا ۆوپل ريادوۆوگو يسپولنيتەليا وتسۋتستۆۋەت. نو ۆسە راۆنو - ۆەد كاكايا-تو پراۆوتا ۆ پيسمە-يسپوۆەدي ەست...

ا پراۆوتا ەتا زاكليۋچاەتسيا ۆ توم، چتو پرەدستاۆلياۆشيە ۋم، چەست ي سوۆەست ەپوحي ۆىسوكوپوستاۆلەننىە پارتيتسى ەششە مالودۋشنەە ي پودلەە. وني، ۆلاستيتەلي، لەگكو پەرەكلادىۆالي ۆسيۋ ۆينۋ نا يسپولنيتەلەي. ي دەلالي سۆوە پالاچەسكوە دەلو دالشە. كاك توت جە يگناتوۆ. ۆيدات، ۋبەجدەننىي ستالينيست، ۆپوسلەدستۆي داجە ينتريگوۆاۆشي پروتيۆ حرۋششەۆا. چتو نە مەشالو ەگو ۋسپەشنوي كارەرە. ۆوت داننىە و نەم يز «ۆيكيپەدي» (پروۆەرەننىە).

 

نيكولاي گريگورەۆيچ يگناتوۆ (3 مايا 1901 - 14 نويابريا 1966) - سوۆەتسكي گوسۋدارستۆەننىي ي پارتينىي دەياتەل. دەپۋتات ۆەرحوۆنوگو سوۆەتا سسسر 1-7-گو سوزىۆوۆ. كانديدات ۆ چلەنى تسك كپسس (1939-1941), چلەن تسك (1952-1966), كانديدات ۆ چلەنى پرەزيديۋما تسك كپسس (1952-1953), چلەن پرەزيديۋما (1957-1961). سەكرەتار تسك كپسس.

پوسلە سمەرتي ي.ۆ. ستالينا يگناتوۆ ودنيم رازوم پوتەريال ۆسە سۆوي پوستى، پەرەستاۆ بىت س 6 مارتا 1953 گ. سەكرەتارەم ي كانديداتوم ۆ چلەنى پرەزيديۋما تسك، ا س 15 مارتا 1953 گ. - مينيستروم. ودناكو ي ۆ ەتوت راز يگناتوۆ حوت ي پوسترادال، نو ۆسە جە پولۋچيل پوست 2-گو سەكرەتاريا لەنينگرادسكوگو وبكوما كپسس. ۆ ەتوم جە گودۋ ون پوسلەدوۆاتەلنو زانيمال پوستى 1-گو سەكرەتاريا لەنينگرادسكوگو گوركوما، 1-گو سەكرەتاريا ۆورونەجسكوگو، ا ۆ 1955-1957-م گوركوۆسكوگو وبكوما كپسس.

س يۋنيا 1957-گو پو وكتيابر 1961-گو ۆنوۆ بىل چلەنوم پرەزيديۋما تسك. ۆ دەكابرە 1957-گو - ماە 1960 گودا - سەكرەتار تسك كپسس. ودنوۆرەمەننو ۆ اپرەلە - نويابرە 1959 گودا - پرەدسەداتەل پرەزيديۋما ۆەرحوۆنوگو سوۆەتا رسفسر.

ۆ 1960-1962 گگ. - زامەستيتەل پرەدسەداتەليا سوۆەتا مينيستروۆ سسسر.

س دەكابريا 1962 گ. - پرەدسەداتەل پرەزيديۋما ۆەرحوۆنوگو سوۆەتا رسفسر ي ودنوۆرەمەننو س دەكابريا 1963 گ.- زامەستيتەل پرەدسەداتەليا پرەزيديۋما ۆەرحوۆنوگو سوۆەتا سسسر.

اكتيۆنىي ۋچاستنيك زاگوۆورا پروتيۆ ن.س. حرۋششەۆا ۆ 1964 گودۋ.

سكونچالسيا 14 نويابريا 1966 گودا ۆ موسكۆە. پوحورونەن نا كراسنوي پلوششادي (ۋرنا س پراحوم زامۋروۆانا ۆ كرەملەۆسكوي ستەنە).

 

تاكيە، زناچيت، داننىە. كوممەنتاري ودين: ۆسە سەيچاس تولكو و ماۆزولەە س پروتۋحشەي مۋميەي گوۆوريات كاك و نەرەشەننوي پروبلەمە - نو چتو جە س ەتوي-تو كرەملەۆسكوي ستەنوي نام دەلات؟!

ا پرو فيليحينا ميرۋ نيچەگو نە يزۆەستنو: سليشكوم نەزناچيتەلنايا ەنكاۆەدەشنايا فيگۋرا - يز تەح، كاكيح ۆ ناشەم وتەچەستۆە، ۋۆى، بىلو پرۋد پرۋدي. موجەت، راسسترەليالي، موجەت، پروستو يز پارتي ۆىگنالي ي سوسلالي، ناپريمەر. كاكايا رازنيتسا؟ - ريادوۆوي پالاچ-يسپولنيتەل...

P.S. ۆ پۋبليكۋەموم دوكۋمەنتە، يزداننوم تولكو ۆ ۋليانوۆسكوي كنيگە پامياتي، ورفوگرافيا ي پۋنكتۋاتسيا وريگينالا سوحرانەنى، پودچەركيۆانيا ناشي.

كوپيا
سوۆەرشەننو سەكرەتنو
سەريا «ك»

سەكرەتاريۋ تسەنترالنوگو كوميتەتا ۆسەسويۋزنوي كوممۋنيستيچەسكوي پارتي /بولشەۆيكوۆ/
توۆ.جدانوۆۋ.<...>

ۋۆاجاەمىي توۆاريشش جدانوۆ!

 

تو، چتو يا ۆام حوچۋ راسسكازات، كاساەتسيا نە تولكو مەنيا. توچنو ۆ تاكوم جە پولوجەني وكازاليس سەيچاس منوگيە رابوتنيكي نكۆد، ۆ وسوبەننوستي ستارىە چەكيستى. نام ۆسەم پريپيسىۆايۋت ودنۋ ۆينۋ، ۆ كوتوروي مى، دۋماەتسيا مەنشە ۆسەگو ۆينوۆاتى. ناچنۋ پو پوريادكۋ.

25 يۋليا س-گ. يا بىل ۆىزۆان ۆ وتدەل كادروۆ ۋنكۆد پو كۋيبىشەۆسكوي وبلاستي. ۆەس دەن 26 يۋليا مەنيا پريەزجەگو چەلوۆەكا، نەسپاۆشەگو سۋتكي پرودەرجالي ۆ سەكرەتارياتە وك ليش دليا توگو، چتو بى ك ۆەچەرۋ سكازات منە «پريحوديتە زاۆترا».

نا ۆتوروي دەن، ت.ە. 27 يۋليا ناچالنيك وتدەلا كادروۆ توۆاريشش نەۋدوبنوۆ وبياۆيل منە، چتو يا ۆىزۆان نا بيۋرو وبكوما ۆكپ/ب/.

ۆەچەروم 28 يۋليا نا بيۋرو وبكوما منە بىلو پرەدياۆلەنو وبۆينەنيە ەگو سۋت تاكوۆا: 1/ سىن تسەركوۆنوگو ستاروستى، 2/ يمەەتسيا دياديا بەلوگۆاردەەتس، 3/ رابوتايا ۆ ۋليانوۆسكە ۆ 1933-1938 گوداح ۆ دولجنوستي وپەرۋپولنوموچەننوگو، نارۋشال رەۆوليۋتسيوننۋيۋ زاكوننوست پريمەنيايا ۆو ۆرەميا دوپروسوۆ ستويكي ي يزبيەنيە ارەستوۆاننىح ي 4/ سيستەماتيچەسكي پيانستۆوۆال.

وبراششاليس نا بيۋرو  سو منوي نەتەرپيمو گرۋبو، كاك س زاكورەنەلىم-نەيسپراۆيمىم پرەستۋپنيكوم، وتدەلنىە چلەنى بيۋرو پوداۆالي ۆو ۆرەميا دوپروسا يزدەۆاتەلسكيە رەپليكي، ۆ چاستنوستي توۆاريشش ەگوروۆ سكازال، - «پو فيزيونومي ۆيدنو، چتو پيانيتسا». توۆاريشش مەلكوۆ نەوبوسنوۆاننو نازىۆال كلەۆەتنيكوم ي ت.د.

يا چلەن ۆكپ/ب/ س 1925 گودا، نيكوگدا نەيمەۆشي نيكاكيح ۋكلونوۆ ي شاتاني، دو سەگو ۆرەمەني نە پودۆەرگاۆشيسيا نيكاكيم ۆزىسكانيام پو پارتينوي ليني. چەستنو ي بەسپوروچنو پروسلۋجيۆشي ي پرورابوتاۆشي ۆ رككا، ۆويسكاح ي ورگاناح وگپۋ-نكۆد وكولو 20 لەت، ۋۆيديا تاكوە نەبولشەۆيستسكوە پريستراستنو-ودنوبوكوە وتنوشەنيە سو ستورونى بيۋرو وبكوما ك چلەنۋ پارتي /زدەس داجە ني رازۋ نە ۋپوميانۋلوس و موەي دولگولەتنەي ي چەستنوي رابوتە/ - زامكنۋلسيا ي پوچتي-چتو نيچەگو نە سكازال نا پرەدياۆلەننوە منە وبۆينەنيە، ۆ چاستنوستي پو پۋنكتام ترەتەمۋ ي چەتۆەرتومۋ، پوچەمۋ ي رەشيل ناپيسات ۆام ەتو توۆاريششەسكوە پيسمو.

وپۋسكايا پەرۆىي ي ۆتوروي پۋنكتى وبۆينەنيا، ت.ك. سچيتايۋ يح پروستو مەلوچنىمي ي نەوبوسنوۆاننىمي ناپادكامي: زا دۆادتسات لەت موەي رابوتى - موە سوتسيالنوە پرويسحوجدەنيە ي رودستۆەننىە سۆيازي يا دۋمايۋ نە راز پروۆەرەنى، ي يا ۆسەگدا بىل ي وستايۋس سىنوم بەززەمەلنوگو كرەستيانينا باتراكا. وب ەتوم يا راسسكاجۋ نيجە. ا سەيچاس و ساموم گلاۆنوم - و پرەد'ياۆلەننوم منە وبۆينەني ۆ نارۋشەني رەۆوليۋتسيوننوي زاكوننوستي.

سەكرەتار وبكوما ۆكپ/ب/ توۆاريشش يگناتوۆ سپراشيۆال مەنيا نا بيۋرو وبكوما: - «راسسكاجيتە، كاك ۆى نارۋشيلي رەۆوليۋتسيوننۋيۋ زاكوننوست». ناستويچيۆو دوبيۆالسيا: - «كتو جە بيل ارەستوۆاننىح؟»، ستاراياس ۆىياسنيت كونكرەتنىح ۆينوۆنيكوۆ نارۋشەنيا رەۆوليۋتسيوننوي زاكوننوستي ۆ ۋليانوۆسكوم گوروتدەلە نكۆد.

تاكايا پوزيتسيا توۆاريششا يگناتوۆا منە كاجەتسيا، پو مەنشەي مەرە، ستراننوي.

توۆاريششۋ يگناتوۆۋ دولجنو بىت لۋچشە ۆسەح يزۆەستنو، كاك نارۋشالاس رەۆوليۋتسيوننايا زاكوننوست ۆ پەريود 1937-1938 گودا. نە سپراشيۆال ني ودنوگو رابوتنيكا نكۆد - ون موجەت ۆ نەسكولكو راز لۋچشە وبريسوۆات ەتوت مومەنت، تاك كاك كرومە ۆسەگو ون ياۆلياەتسيا ستارىم چەكيستوم ي زناچيت بولشە رازبيراەتسيا ۆ رابوتە ورگانوۆ نكۆد، چەم چەلوۆەك نيكوگدا ۆ نيح نە رابوتاۆشي. ۆسە سلەدستۆەننىە دەلا توگو پەريودا ون حوروشو زنال، پوتومۋ چتو وني رەشاليس نا ترويكاح پري ەگو ۋچاستي، كاك سەكرەتاريا ۆكپ/ب/.

زنال ون ي تو، چتو كاك ۆ اپپاراتە ۋپراۆلەنيا نكۆد، تاك ي ۆ گورودسكيح ي رايوننىح وتدەلاح پريمەنياليس ك ارەستوۆاننىم يزبيەنيا ي منوگوسۋتوچنىە ستويكي، تاك كاك رابوتنيكي ۋپراۆلەنيا ي چلەنى وبكوما بىۆالي ۆ تو ۆرەميا ي ۆ گورودسكيح ي رايوننىح اپپاراتاح ي ۆسە ەتو پرويسحوديلو نا يح گلازاح. زنالا وبو ۆسەم ەتوم تاك جە وبلاستنايا ي گورودسكايا پروكۋراتۋرا.

نە وتدەلنىە يزۆەرگي-پەرەروجدەنتسى بيلي ي داۆالي ستويكي ارەستوۆاننىم، ا ۆسە، ناچينايا س وبلاستنوگو رۋكوۆودستۆا ي كونچايا پوموششنيكوم ۋپولنوموچەننوگو رايوننوگو اپپاراتا ي ەتو پووششريالوس، ي ۆنۋشالوس رابوتنيكام نكۆد، چتو ەتو ۆ داننىي مومەنت نەوبحوديمەيشەە مەروپرياتيە ۆسۆيازي س چەرەزۆىچاينىمي مەرامي ۆ بوربە س ۆراگامي - پراۆو-تروتسكيستامي، فاشيستامي ي درۋگ.، تاك كاك مول تسەل /ت.ە. ۋنيچتوجەنيە ۆراگوۆ نارودا/ وپراۆدىۆاەت ۆسە سرەدستۆا. ۆسلەدستۆي چەگو ەتي مەتودى رابوتى سچيتاليس نورمالنىمي.

ۆ تاكوم رازرەزە ي ستاۆيلي ەتوت ۆوپروس پريەزجاۆشيە ۆ ۋليانوۆسكي گوروتدەل ناچالنيكي ۋپراۆلەنيا نكۆد جۋراۆلەۆ ي بوچاروۆ، ي وسوبوۋپولنوموچەننىي پودولسكي. وني راسسكازىۆالي، چتو ي ۆ موسكۆە پريمەنيايۋتسيا ەتي جە مەتودى. س ۆوسحيششەنيەم وپيسىۆالي، كاك سەرجانتى «كولولي» تاكيح ليۋدەي، كاك بىۆشي ناچالنيك ۋپراۆلەنيا باك.

ۆ ۋليانوۆسكوم گوروتدەلە ناچالنيك اندرونوۆ ي پريەحاۆشي ۆپوسلەدستۆي كۋزنەتسوۆ، داۆالي ياركي پريمەر تاكيح مەتودوۆ سلەدستۆەننوي رابوتى. كرومە توگو كۋزنەتسوۆ نە راز باحۆالياس راسسكازىۆال، چتو ون، رابوتايا گدە-تو ۆ سيبيري ۆمەستە س بوچاروۆىم /بىۆشي ناچ.ۋپراۆلەنيا نكۆد/ منوگو راسسترەليۆالي ي زارىۆالي نەدوبيتىح ليۋدەي.

چتو جە بىلو دەلات توگدا ريادوۆىم رابوتنيكام، رازۋم كوتورىح ەسلي داجە ي پروتەستوۆال پروتيۆ تاكوي پوستانوۆكي دەلا؟، تەم بولەە، چتو س تەمي كتو كريتيكوۆال ي نەسوگلاشالسيا س نەكوتورىمي دەيستۆيامي نەپوسرەدستۆەننوگو ناچالستۆا - راسپراۆلياليس وچەن بىسترو، پريمەنيايا تە-جە چەرەزۆىچاينىە مەرى بوربى س ۆراگامي.

ليچنو يا رابوتايا ۆ ۋليانوۆسكوم گوروتدەلە نكۆد ۆ دولجنوستي وپەرۋپولنوموچەننوگو، يمەيا پريامولينەينىي ي گرۋبوۆاتىي حاراكتەر نە راز يمەل ستىچكي سلۋجەبنوگو پوريادكا س ناچالنيكوم گوروتدەلا ەمانۋيلوۆىم، كورنەل، ا ۆپوسلەدستۆي تاك جە ي س اندرونوۆىم. ۆو ۆرەميا وپيساننوگو منويۋ پەريودا ەتي ستىچكي س اندرونوۆىم ۋچاستيليس، تاك كاك يا ۆسەگدا پروتەستوۆال پروتيۆ نەوبوسنوۆاننىح ارەستوۆ چلەنوۆ پارتي، رابوچيح ي كولحوزنيكوۆ. اندرونوۆ مەنيا پروستو ۆوزنەناۆيدەل ي رەشيل وتدەلاتسيا، يزبراۆ دليا ەتوگو سلەدۋيۋششي پوۆود:

ۆ نويابرە مەسياتسە 1936 گودا يا پودال راپورت ناچالنيكۋ گوروتدەلا - ۆ تو ۆرەميا ەمانۋيلوۆۋ و 30 مينۋتنوم پرەبىۆاني نا كۆارتيرە چلەنا ۆكپ/ب/ - ديرەكتورا دوروجنو-سترويتەلنوگو تەحنيكۋما پوسادسكوگو ۆ كومپاني نەسكولكيح چلەنوۆ ۆكپ/ب/, گدە بىلا ۆىپيۆكا. س پوسادسكيم يا بىل زناكوم پو ساراكتاشسكومۋ رايونۋ /تەپەر چكالوۆسكوي وبلاستي/, گدە ۆ 1932 گودۋ ون رابوتال ۆتورىم سەكرەتارەم رك.ۆكپ/ب/, ا يا ناچالنيكوم رايوتدەلەنيا وگپۋ. ۆپوسلەدستۆي ودين يز ەتوي كومپاني - پوپوۆ /بىۆشي پەرۆىي سەكرەتار ساراكتاشسكوگو رايكوما/ 4-م وتدەلوم ۋنكۆد بىل ارەستوۆان، كاك ۆراگ نارودا. ەتو بىلو ۆ اپرەلە مەسياتسە 1937 گودا. يا توگدا ەششە راز پوستاۆيل ۆ يزۆەستنوست پارتورگانيزاتسيۋ وب ەتوي ۆىپيۆكي. نەسموتريا نا موي ناستويانيا، ۆسە جە ەتوت ۆوپروس دو نويابريا مەسياتسا 1937 گودا پارتورگانيزاتسيەي نە رازبيرالسيا. تەپەر جە ۆنەسيا نا وبسۋجدەنيە پارتورگانيزاتسي موە زاياۆلەنيە اندرونوۆ نا پارتسوبراني وبۆينيل مەنيا ۆ سۆيازياح س ۆراگامي نارودا، سدەلاۆ زاكليۋچەنيە، چتو ەتو بىلا نە پروستايا ۆىپيۆكا، ا پودپولنوە سبوريششە كونتر-رەۆوليۋتسيوننوي ورگانيزاتسي، ون پرەدلوجيل پارتسوبرانيۋ يسكليۋچيت مەنيا يز چلەنوۆ ۆكپ/ب/ ي نەمەدلەننو ارەستوۆات. نەكوتورايا چاست چلەنوۆ پارتورگانيزاتسي ترەزۆو رازوبراۆشيس ۆ پرويسشەدشەم نە پوشلا نا پوۆودۋ ۋ اندرونوۆا، ۆ رەزۋلتاتە يا پولۋچيل ستروگي ۆىگوۆور س پرەدۋپرەجدەنيەم /ۆپوسلەدستۆي بىل سنيات/.

نو ەتو نە ۋدوۆلەتۆوريلو اندرونوۆا، ون وتدال راسپورياجەنيە نەمەدلەننو ارەستوۆات پوسادسكوگو، كاك چلەنا پراۆو-تروتسكيستسكوي ورگانيزاتسي، حوتيا دليا ەگو ارەستا ي نە بىلو نيكاكيح وسنوۆاني. سوزداۆ نا پوسادسكوگو دۋتوە دەلو، سلەدستۆيە پوۆەلي ۆ توم ناپراۆلەني، چتوبى ون سوزنالسيا ۆ توم، چتو ون ياۆلياەتسيا چلەنوم ك-ر ورگانيزاتسي، ي چتو ۆ توي جە ورگانيزاتسي سوستويت ي فيليحين، تو ەست يا، ي چتو ۋكازاننايا منويۋ ۆ زاياۆلەني ۆىپيۆكا ۆ كومپاني بىلا نە پروستوي ۆىپيۆكوي، ا كونت-رەۆوليۋتسيوننىم پودپولنىم سبوريششەم.

ۆەلوس سلەدستۆيە ليچنو اندرونوۆىم وكولو 2-ح مەسياتسەۆ، ت.ە. دو يانۆاريا مەسياتسا 1938 گودا، زا ەتو ۆرەميا پوسادسكومۋ نەسكولكو راز داۆالي ستويكۋ وت ترەح دو سەمي سۋتوك، دوبيۆاياس وت نەگو گلاۆنىم وبرازوم پريزناني ۆ توم، چتو يا ياۆليايۋس چلەنوم كونتر-رەۆوليۋتسيوننوي ورگانيزاتسي.

پارتورگانيزاتسيا ۆمەستو مورالنوي پوددەرجكي وتشاتنۋلاس وت مەنيا ي زانيالا ۆىجيداتەلنۋيۋ پوزيتسيۋ: «ا چتو پوكاجەت نا فيليحينا پوسادسكي»، ي يا حوديل، كاك زاچۋملەننىي، سو منوي بوياليس رازگوۆاريۆات، ا اندرونوۆ نەودنوكراتنو يزدەۆاتەلسكي گوۆوريل منە: «ستويت تۆوي درۋگ-تو»، /ت.ە. پوسادسكي/.

رابوتايا ناراۆنە سو ۆسەمي يا ەجەمينۋتنو جدال، چتو ۆوت مەنيا وبەزورۋجات، ارەستۋيۋت ي سپۋستيات ۆ پودۆال (راسسترەليايۋت. - رەد.). ۆ توجە ۆرەميا پو راسپورياجەنيۋ اندرونوۆا يا پرينيمال ۋچاستيە پو يسپولنەنيۋ پريگوۆوروۆ ناد وسۋجدەننىمي ترويكوي.

دو ناچالا تراۆلي مەنيا، يا، ستارىي چەكيست ۆنۋترەننە نە سوگلاشالسيا س ۋكازاننىمي مەتودامي سلەدستۆەننوي رابوتى، نە پريمەنيال يح، نو پوپاۆ ۆ وپيساننۋيۋ وبستانوۆكۋ، پەرەجيۆايا ەجەدنەۆنو نەچەلوۆەچەسكوە ناپرياجەنيە نەرۆ /وجيدانيە ارەستا، راسسترەلى/, چتو كونەچنو تياجەلو وترازيلوس نا موەم مورالنوم سوستوياني، يا ستال پريمەنيات تە جە مەتودى، كاك ي ۆسە.

انالوگيچنوە پولوجەنيە بىلو ۋ منوگيح ريادوۆىح ستارىح چەكيستوۆ. ا پو راسسكازام ۆ نەكوتورىح وبلاستياح داجە منوگيح سپۋستيلي ۆ پودۆال.

سەيچاس جە نام ەتي مەتودى رابوتى ي داجە راسسترەلى وسۋجدەننىح ليۋدەي ۆمەنيايۋت ۆ ۆينۋ.

مى پروستىە ريادوۆىە بويتسى پوسلاننىە پارتيەي نا ەتو دەلو. ناشە دەلو ۆىياۆليات ي يسكورەنيات ۆراگوۆ پارتي ي سوۆەتسكوي ۆلاستي، ي، ەسلي ۆراگي پروبراۆشيەسيا داجە ۆ ۆەرحۋشكي ورگانوۆ نكۆد ي ستاراليس پودورۆات اۆتوريتەت ەتيح ورگانوۆ، داۆايا ۆرەديتەلسكيە زادانيا، تو كونەچنو نە نام، ريادوۆىم رابوتنيكام بىلو ۆ ەتوم رازوبراتسيا. ي پراۆ بىل چەكيست ەپيفانوۆ، كوتورىي بۋدۋچي تاك جە ۆىزۆان نا بيۋرو وبكوما نا ۆوپروس ودنوگو يز چلەنوۆ بيۋرو «سكولكو ۆى راسسترەليالي نەۆينوۆنىح ليۋدەي» - وتۆەتيل «ۆسە بىلي ۆينوۆنىە، يا يسپولنيال پريگوۆور».

سەيچاس بيۋرو وبكوما ۆكپ/ب/ ي ۋپراۆلەنيە نكۆد يششەت كونكرەتنىح ۆينوۆنيكوۆ نارۋشەنيا رەۆوليۋتسيوننوي زاكوننوستي، حوچەت كومۋ-تو ناۆيازات رول كوزلا وتپۋششەنيا زا چي تو گرەحي. يا ليچنو نە پريزنايۋ سەبيا ۆينوۆنىم ۆ ەتوم، پوتومۋ، چتو ۆىسشەە رۋكوۆودستۆو، ۆ چاستنوستي تاكيە ليتسا، كاك ناچالنيك ۋپراۆلەنيا نكۆد پو كۋيبىشەۆسكوي وبلاستي جۋراۆلەۆ، ا پوتوم بوچاروۆ /وبا چلەنى بيۋرو وبكوما ۆكپ/ب/ ي دەپۋتاتى - پەرۆىي ۆەرحوۆنوگو سوۆەتا سسسر، ۆتوروي رسفسر/, بۋدۋچي ۆ ۋليانوۆسكوم گوروتدەلە داۆالي پريامىە ۋستانوۆكي پريمەنيات يزبيەنيا ي ستويكي ارەستوۆاننىم. ا وسوبوۋپولنوموچەننىي پودولسكي /سەكرەتار پارتكوما ۋپراۆلەنيا نكۆد/ - سام يزبيۆال ارەستوۆاننىح نا ناشيح گلازاح.

سۋديت سەيچاس نۋجنو نە تەح، كتو پريمەنيال ۆ سلەدستۆەننوي رابوتە ۋكازاننىە مەتودى، تاك كاك توگدا نۋجنو سۋديت ۆسەح رابوتاۆشيح ۆ تو ۆرەميا ۆ ورگاناح نكۆد، بەز يسكليۋچەنيا. سۋديت سەيچاس نۋجنو تەح، كتو ۆوسپولزوۆاۆشيس پولوجەنيەم، ۆ كارەريستسكيح تسەلياح، ياۆنو ۆىسلۋجيۆاياس ي سترەمياس «زارابوتات» چينى ي ناگرادى - سوزداۆالي دۋتىە دەلا نا چەستنىح چەلنوۆ پارتي، رابوچيح ي كولحوزنيكوۆ، يسكۋسستۆەننو دەلايا تسەلىە كونتر-رەۆوليۋتسيوننىە «ورگانيزاتسي»، وبۆينيايا ني ۆ چەم نە پوۆيننىح ليۋدەي ۆو ۆراجەسكوي دەياتەلنوستي.

نا بيۋرو وبكوما منە پرەدياۆيلي وبۆينەنيە ۆ سيستەماتيچەسكوم پيانستۆە. 14 لەت س چەستيۋ نوشۋ يا زۆانيە چلەنا ۆكپ/ب/ ي ني رازۋ نە زامارال يا ەتو زۆانيە ني س پوليتيچەسكوي ستورونى، ني ۆ سەمەينو-بىتوۆوم وتنوشەني. ۆ وپيسىۆاەمىي جە منوي پەريود نە سموتريا نا گنەتۋششە-تياجەلوە مورالنوە سوستويانيە توجە سيستەماتيچەسكي نە پيل، ي نا رابوتۋ ۆ پيانوم ۆيدە نە ياۆليالسيا، نو پوسلە يسپولنەنيا پريگوۆوروۆ ناپيۆاليس وچەن سيلنو پريامو ۆ وتدەلە، ۆسە يسپولنيتەلي، ت.ە. ۆەس وپەراتيۆنىي سوستاۆ گوروتدەلا. سمەرتنىح پريگوۆوروۆ توگدا ترويكي ۆىنوسيلي وچەن منوگو، ي ستالو-بىت، پيت پريحوديلوس چاستو، نو، وپيات پوۆتوريايۋ، پيلي ۆسەگدا پوسلە، ا نە دو يسپولنەنيا. پري چەم س ۆەدوما وبلاستنوگو ۋپراۆلەنيا نكۆد، رۋكوۆودستۆو گوروتدەلا، دليا ەتوي تسەلي سپەتسيالنو زاكۋپالو سپيرتنىە ناپيتكي.

تەپەر و موەم سوتسيالنوم پرويسحوجدەني ي رودستۆەننىح سۆيازياح:

يا سىن بەززەمەلنوگو كرەستيانينا باتراكا، ۆ دەتستۆە دو 12-تي لەت ۆمەستە سو سلەپوي ماتەريۋ يا حوديل سوبيرات ميلوستىنيۋ، تاك كاك باتراك-وتەتس، دا ك تومۋ جە بولنوي نە موگ پروكورميت سۆويۋ سەميۋ. ۆ پەريود يمپەرياليستيچەسكوي ۆوينى ۆ تەچەنيە 3-ح لەت وتەتس رابوتال تسەركوۆنىم ستوروجەم. حوتيا منە ناچالنيك وتدەلا كادروۆ توۆاريشش نەۋدوبنوۆ ي زاياۆيل، چتو تسەركوۆنىي ستوروج ي ستاروستا ەتو ودنو ي توجە، چتو ستوروج چاستو ۆىپولنيال فۋنكتسي ستاروستى، نو يا دۋمايۋ، چتو تاك موجەت سكازات تولكو چەلوۆەك، كوتورىي سوۆەرشەننو نە زنال ستارۋيۋ تسارسكۋيۋ روسسيۋ. موي ستارشي برات-دوبروۆولەتس كراسنوي گۆاردي پوگيب نا فرونتە گراجدانسكوي ۆوينى. ۆسە موي بليزكيە رودستۆەننيكي سەسترى، زياتيا، پلەمياننيكي ۆ پروشلوم توجە بەدنياكي، بولشينستۆو كوتورىح سەيچاس سوستويات ۆ كولحوزە. مويا جەنا بىۆشايا رابوتنيتسا وگپۋ دوچ جەلەزنودوروجنوگو ماشينيستا، چەتىرە براتا جەنى چلەنى ۆكپ/ب/, ەە سەسترا كانديدات ۆ چلەنى ۆكپ/ب/, ودين برات ستارشي لەيتەنانت رككا ي دۆا جەلەزنودوروجنىح ماشينيستا.

دياديا پو ماتەري ماكاروۆ يۆان يۆانوۆيچ جەلەزنو-دوروجنىي كوندۋكتور پروجيۆايۋششي ۆ گورودە چكالوۆە، ۆ 1919 گودۋ وكازاۆشيسيا س پوەزدوم ۆ تىلۋ ۋ بەلىح /سو سلوۆ رودستۆەننيكوۆ/ - دەيستۆيتەلنو سۋششەستۆۋەت. نو يا ەگو زا ۆسيۋ سۆويۋ جيزن ۆيدەل سلۋچاينو تولكو ودين راز نە بولەە 5-10 مينۋت س نيم نە رازگوۆاريۆال، س كوتورىم يا نيكاكوي سۆيازي نە يمەل ي نە يمەيۋ.

توۆاريشش جدانوۆ! يا نە زنايۋ ياسنا لي پولۋچيلاس دليا ۆاس كارتينا وبستانوۆكي موەي رابوتى ۆ پەريود 1937-1938 گودا. ۆوزموجنو ۆسە جە يا، نەسموتريا نا ستراستنوە جەلانيە، نە سۋمەل ناريسوۆات ەە، پوتومۋ-چتو يا، سەيچاس پسيحيچەسكي سوۆەرشەننو بولنوي چەلوۆەك ي مومەنتامي زابىۆايۋ داجە رودنوي يازىك.

يا نە جالۋيۋس، نو پوسۋديتە سامي توۆاريشش جدانوۆ، ۆوسەمنادتسات لۋچشيح لەت سۆوەي جيزني يا وتدال رابوتە ۆ ۆويسكاح ي ورگاناح وگپۋ-نكۆد. ني رازۋ ۆ جيزني نە بىل نا كۋرورتە، يلي ۆ دومە وتدىحا. رەدكي گود پولزوۆالسيا نورمالنىم وتپۋسكوم. رابوتال چەستنو ي بەزوتكازنو، ۋكرەپلياياس مىسليۋ ۆ مينۋتى دۋشەۆنىح پەرەجيۆاني، پوسلە يسپولنەنيا پريگوۆوروۆ، وسوبەننو ۆ وپيساننىي پەريود ۆرەمەني, چتو مويا رابوتا نەوبحوديمو نۋجنا ناشەي پارتي ي سوۆەتسكوي ۆلاستي.

كرەپكو ۆەريۋ توۆاريشش جدانوۆ، چتو ۆى س ۆەليكوي بولشەۆيستسكوي چۋتكوستيۋ رازبەرەتەس ي ۋياسنيتە سەبە، تو پولوجەنيە، ۆ كوتوروم سەيچاس وكازالسيا نە تولكو يا، نو ي منوگيە درۋگيە رابوتنيكي نكۆد.

س كوممۋنيستيچەسكيم پريۆەتوم
چلەن ۆكپ/ب/        پودپيس    /فيليحين/

8 اۆگۋستا 1939 گودا
№20
ر.پ.بارىش، كۋيبىشەۆسكوي وبلاستي

كوپيا ۆەرنا.
شلەيكين ي.م.

ارحيۆنوە دەلو №4067

http://www.novayagazeta.ru/gulag/49711.html

0 پىكىر

ۇزدىك ماتەريالدار

قۇيىلسىن كوشىڭ

قانداستار قازاققا، قازاقستانعا نە بەردى؟

رايىس ءارىپجانۇلى 2529
الاشوردا

تۇركىلىك تەك جانە تۇركى-موعول بىرلىگى

ءجادي شاكەنۇلى 1547
قاۋىپ ەتكەننەن ايتامىن

گازدىڭ گەوساياسي «گەموررويى»

ءامىرجان قوسان 1815